contact zoeken wedstrijden

Pupillenmeisjes Afdeling

10 juli 2011 10:00
Reduzum
Categorie Pupillenmeisjes
Soort Afdeling
Vereniging JAN REITSMA
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris W. Fopma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Op 10 july keatsten de pupillenfamkes yn Reduzum de "generale" ofdielingswedstriid. Der stiene 17 partoer op de list, ta de bêste fiif hearden yn Reduzum de partoeren fan: Marssum, Jirnsum, Raerd, Dronryp en Mantgum.Úteindelik gong de heale finale tusken Dronryp en Mantgum (Jirnsum hie in steand nûmer). De famkes fan Jacob Klaver wisten dizze partij te winnen en stiene op'e ein fan in mooie keatsdei yn de finale tsjin Jirnsum. Ek dizze leste partij wisten de Mantgummer famkes frij makkelijk nei har hân te setten.

útslach:
1ste: Jacob Klaver - Mantgum
2de: Irnsum - Jirnsum
3de: Sjirk de Wal - Dronrypfoto mei tank oan: Albert Reitsema

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers