contact zoeken wedstrijden

Huishoudelijk reglement

Organisatie

Artikel 1
Een vereniging moet - tenzij het hoofdbestuur dispensatie verleent - ten minste tien leden tellen.
De oprichting, de naamgeving, de naamsverandering en de ontbinding van een vereniging behoeven de goedkeuring van het hoofdbestuur.
Als een vereniging kaatswedstrijden houdt onder een bepaalde naam, al dan niet gepaard gaande met donaties, mag de KNKB, hierna te noemen bond, bij opheffing van een dergelijke vereniging (behoudens goedkeuring van de schenkers van de donatie) die wedstrijden op de zelfde manier en zo mogelijk op de zelfde plaats organiseren.

Artikel 2
De verenigingen zijn vrij in hun interne organisatie, mits deze niet in strijd is met de statuten en reglementen van de bond.

Artikel 3
Iedere vereniging ontvangt gratis één exemplaar van de statuten en de reglementen. Ook ontvangt elke vereniging een adressenlijst en een wedstrijdrooster.

Artikel 4
De verenigingen melden jaarlijks vóór 1 februari van het desbetreffende verenigingsjaar aan het hoofdbestuur:
a. het aantal leden, dat de vereniging telt per 1 januari van dat zelfde jaar; ondersteunende leden worden gelijk gesteld met gewone leden; hierbij wordt onderscheid gemaakt in senioren en junioren, dames, jongens, meisjes, schooljongens, schoolmeisjes, pupillen en welpen;
b. de samenstelling van het dagelijks bestuur; de in de loop van het verenigingsjaar plaats vindende mutaties dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld.

Algemene Vergadering

Artikel 5
Elke vereniging is door één afgevaardigde op de algemene vergadering vertegenwoordigd. De afgevaardigde oefent namens de vereniging stemrecht uit. Ten bewijze, dat hij/zij als zodanig zal optreden, moet de afgevaardigde de presentielijst tekenen. Aan de besprekingen nemen alleen de afgevaardigden en de hoofdbestuursleden deel. Leden van door het hoofdbestuur ingestelde commissies en andere organisaties kunnen met toestemming of op verzoek van de voorzitter aan de discussie deelnemen.
De afgevaardigde kan zich tijdens de vergadering laten bijstaan door één lid van de eigen vereniging, mits dit voor de aanvang van de vergadering kenbaar is gemaakt; dit lid mag aan de besprekingen deelnemen.

Artikel 6
De verenigingen ontvangen ten minste vier weken voor de algemene vergadering de agenda die de te behandelen punten vermeldt. Niet geconvoceerde onderwerpen worden niet in behandeling genomen, dan na goedkeuring van ten minste drie/vierde der door de afgevaardigden uit te brengen stemmen. Deze onderwerpen mogen geen betrekking hebben op wijziging van de statuten of reglementen.

Artikel 7
Een vereniging heeft het recht om uiterlijk 8 weken voor de vastgestelde datum van een algemene vergadering voorstellen voor de volgende algemene vergadering in te dienen bij het hoofdbestuur. Deze voorstellen moeten het besluit van de ledenvergadering van de betrokken vereniging bevatten en dienen ondertekend te zijn door de voorzitter en de secretaris van de betrokken vereniging. Elk voorstel moet zo mogelijk zijn voorzien van een duidelijke toelichting.
Voorstellen, die op een algemene vergadering zijn verworpen, mogen binnen drie jaar niet weer op de beschrijvingsbrief worden geplaatst, tenzij ze door het hoofdbestuur worden aangeboden. Amendementen op de voorstellen van de beschrijvingsbrief moeten het hoofdbestuur ten minste 3 weken voor de dag, waarop de algemene vergadering gehouden wordt, bereiken. De amendementen worden zo spoedig mogelijk ter kennis van de verenigingen gebracht.
Op de algemene vergadering bestaat het recht van amendement, mits gesteund door de afgevaardigden van drie verenigingen, de indienende vereniging niet meegerekend.

Artikel 8
Stemming bij acclamatie kan door de voorzitter worden toegestaan, tenzij één der aanwezige afgevaardigden zich daartegen verzet.
Voor de telling van de stemmen wordt een stemcommissie gevormd, bestaande uit drie door de voorzitter aan te wijzen personen, afkomstig uit drie verenigingen.

Artikel 9
Elke vereniging brengt op de algemene vergadering zoveel stemmen uit, als waarop ze recht heeft naar de volgende maatstaf:
-verenigingen met minder dan 51 leden : 1 stem;
-verenigingen met 51 tot en met 100 leden : 2 stemmen;
-verenigingen met 101 tot en met 200 leden : 3 stemmen;
-verenigingen met 201 tot en met 300 leden : 4 stemmen;
-verenigingen met meer dan 300 leden : 5 stemmen.

Bij niet voldoen aan het bepaalde in artikel 4, onder a, brengt de vereniging ter algemene vergadering niet meer dan 1 stem uit.

Artikel 10
De algemene vergadering stelt de bijdragen vast, die verschuldigd zijn aan de algemene middelen van de bond.
Deze bijdragen hebben betrekking op:
-de contributie van de verenigingen en bij de vereniging aangesloten leden;
-de donaties van hen, die de bond rechtstreeks ondersteunen;
-het abonnement van het bondsorgaan.
Voor het vaststellen van de contributie is het aantal leden per 1 januari van het afgelopen verenigingsjaar bepalend. De bijdragen worden voor 1 mei van dat verenigingsjaar verrekend. Verenigingen, die niet aan deze verplichting voldoen, kan toestemming voor het houden van wedstrijden worden onthouden. Deze verenigingen kunnen ook worden uitgesloten van deelname aan bondswedstrijden.

Hoofdbestuur

Artikel 11
Het hoofdbestuur bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 7 leden, te weten:
een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en ten minste 2 leden.
De algemene vergadering kiest de voorzitter; de andere functies worden door het hoofdbestuur onderling verdeeld. Eén van de bestuursleden wordt binnen het bestuur aangewezen als plaatsvervangend voorzitter.
De voorzitter, secretaris en penningmeester treden zo mogelijk af in verschillende jaren.
Taken kunnen extern worden gedelegeerd; het hoofdbestuur blijft echter verantwoordelijk.

Artikel 12
Het hoofdbestuur biedt voor de verkiezing van hoofdbestuursleden voor elke vacature of periodieke aftreding een aanbeveling aan met zo mogelijk de namen van twee kandidaten.
Ten minste drie verenigingen hebben het recht om uiterlijk 8 weken voor de datum van de volgende algemene vergadering een kandidaat voor het hoofdbestuur voor te stellen.
Het hoofdbestuur maakt uiterlijk in de maand december van het aan de algemene vergadering voorafgaande jaar bekend welke vacatures te vervullen zijn.

Artikel 13
Commissies en werkgroepen zijn, met uitzondering van de straf- en de beroepscommissie, verantwoording schuldig aan het hoofdbestuur, dat op zijn beurt ten opzichte van de algemene vergadering verantwoordelijk blijft voor het totale beleid. De taakomschrijving van de commissies en werkgroepen wordt vastgelegd en vastgesteld door het hoofdbestuur, na overleg met de commissies.

Artikel 14
Het hoofdbestuur reikt een insigne uit aan ereleden en aan leden van verdienste. Ook kan het hoofdbestuur een insigne uitreiken aan personen die zich als speler of op plaatselijk niveau bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt (het zogenaamde bondsinsigne). Het insigne, uitgereikt aan ereleden en aan leden van verdienste, geeft recht op vrije toegang tot alle door de bond zelf georganiseerde wedstrijden.

Artikel 15
Het hoofdbestuur is bevoegd personeel aan te stellen en werkzaamheden aan derden op te dragen. De hieraan verbonden kosten zijn via de begroting en jaarrekening aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen. Administratie-, reis- en vergaderkosten van hoofdbestuur en commissies worden bestreden uit de algemene middelen van de bond.

Wedstrijden

Artikel 16
De indeling van het veld, de regels van het kaatsspel en de regeling van de wedstrijden worden vastgelegd in een kaatsreglement. Dit reglement geeft ook de rechten en plichten aan van de deelnemers aan het spel.
Wedstrijden, niet uitsluitend bedoeld voor leden van een vereniging of van verenigingen binnen een federatie en niet voorkomend op het wedstrijdrooster, behoeven eveneens de goedkeuring van het hoofdbestuur. Deze goedkeuring wordt aangevraagd door het bestuur van de vereniging, waar de wedstrijd wordt gehouden. Het betrokken verenigingsbestuur is verantwoordelijk voor het naleven en doen naleven van de door het hoofdbestuur gestelde voorwaarden.

Slotbepalingen

Artikel 17
De reglementen dienen door de verenigingen te worden nageleefd.
Nieuwe bepalingen in de reglementen, door de algemene vergadering vastgesteld, treden in werking met ingang van het kalenderjaar, waarin de algemene vergadering de wijzigingen vaststelt, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Artikel 18
De bond is aangesloten bij de NOC*NSF en eventuele andere overkoepelende organisaties.
Het bestuur kan zich bij deze organisaties laten vertegenwoordigen door leden van het hoofdbestuur of andere door het hoofdbestuur aangewezen personen.

Artikel 19
Elke niet-nakoming van dit reglement wordt beboet met maximaal eenhonderd euro (€ 100,-).

Artikel 20
In geval van twijfel of verschil van mening omtrent de uitleg van dit reglement beslist het hoofdbestuur.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers