contact zoeken wedstrijden

Eenlingenbeleid

Reden oprichting van de Werkgroep Eenlingen
Een vereniging wordt een Afdeling genoemd. De KNKB is de enige sportbond in Nederland die bepaalt voor welke vereniging een sporter in verenigingsverband mag uitkomen. In dit geval heeft men geen vrije verenigingskeuze. Zo kan een eenling ontstaan, zie de definitie van een eenling in dit voorstel.
 
Probleemstelling
Een kaats(st)er kan niet meedoen aan een afdelingswedstrijd op KNKB niveau, omdat er niemand anders is in zijn/haar categorie om een partuur van minimaal twee personen mee te vormen.
 
Doelstelling
Het doel van de projectgroep eenlingenbeleid is als volgt geformuleerd:
Voorstel tot wijziging van het KNKB kaatsreglement rond afdelingswedstrijden waardoor eenlingen ook mogelijkheden krijgen om aan afdelingswedstrijden mee te kunnen doen.
 
Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten zijn benoemd:
De eenling staat centraal in dit vraagstuk.
Minder strakke regelgeving, meer verantwoordelijkheid bij de  vereniging.
In eerste instantie wordt het ingevoerd voor de jeugd categorieën.
Toestemming wordt voor één jaar gegeven. Daarna moet opnieuw worden aangevraagd.
 
Huidige definitie in artikel 12, lid 2 (Hoofdstuk V) van Kaatsreglement 2016.
Een kaats(st)er die voor zijn haar huidige vereniging geen afdelingswedstrijden kan kaatsen omdat geen partuur van minimaal twee personen kan worden gevormd. Er is naast de eenling dus geen andere kaats(st)er die aan de volgende 2 eisen van een afdelingskaats(st)er voldoet, namelijk:
dat de kaats(st)er aan het afdelingspartuur mee wil doen.
dat de kaats(st)er in het afdelingspartuur de opslagafstand kan halen, ook al betreft het een leden of een federatiekaats(st)er en of een kaats(st)er uit een lagere leeftijdscategorie .
 
Welke afdeling
Een eenling kan voor een afdeling kaatsen aangrenzend aan zijn huidige postcode conform de gebiedsindeling KNKB 2014 (Bijlage F van Kaatsregelement 2016). Voor elke eenling ontstaat hierdoor een groter gebied.
De vereniging dient zelf een andere vereniging te benaderen met het verzoek om de eenling voor hen te laten uitkomen.
 
Randvoorwaarden

Je mag als eenling per seizoen maar voor één afdeling uitkomen.
Beide verenigingen (twee bestuursleden van het dagelijks bestuur) moeten schriftelijk en ondertekend akkoord zijn met de overstap. Hiermee stelt de latende vereniging vast dat het om een eenling gaat. De nieuwe vereniging geeft aan dat de eenling welkom is.
De vereniging moet voor 1 mei aangeven voor welke vereniging wordt gekaatst. Hij dient er voor te zorgen dat de overschrijving tijdig (voor 1 mei) plaats vindt door zijn nieuwe vereniging.
 
Het eenlingenbeleid is op 16 maart 2017 besproken op de Algemene Vergadering van de KNKB. Het voorstel zoals hieronder beschreven is aangenomen.
Voorstel handhaving huidige Eenlingenbeleid, conform Bijlage K van het Kaatsreglement.
In de jeugdcategorieën zijn afdelingswedstrijden erg belangrijk. Deelname aan Nederlandse Kampioenschappen, Freule en Ald-Meiers is alleen mogelijk in afdelingsverband. Toen voor wedstrijdseizoen 2015 het eenlingenbeleid werd vastgesteld, was men het er unaniem over eens dat alle jeugdkaatsers de kans moeten hebben om op deze wedstrijden uit te kunnen komen. Door het instellen van deze regel werd het belang van deze jeugdkaatsers onderstreept en voorop gesteld.
De verantwoording van de regel, om als eenling voor een andere afdeling uit te mogen komen, is doelbewust bij het bestuur van de vereniging neergelegd. Het bestuur is op de hoogte van de (on)mogelijkheden voor wat betreft de samenstelling van de parturen binnen haar vereniging. De KNKB wil en kan deze rol niet op zich nemen.
Wat van het bestuur van de vereniging mag worden verwacht is dat zij de regel integer en behoedzaam toepast. Met name het bestuur van de vereniging die wordt verlaten. Zij bepaalt namelijk of er wel of niet sprake is van een eenling. 
In 2016 zijn 24 jeugdkaatsers als eenling aangemerkt. Een prima aantal, wat tevens aangeeft dat de regel omarmd wordt en dat er in een behoefte wordt voorzien.
Het bondsbestuur wil deze regeling dan ook voortzetten. Wel wordt het aanvraagformulier gestandaardiseerd en moet duidelijk -per kaatser- worden aangegeven dat er in eigen en onderliggende categorieën geen partuurgenoten zijn. Ook kan, om de omstandigheden beter naar voren te brengen, de betreffende Jeugd TC van de KNKB om advies worden gevraagd. Dit advies heeft geen bindende werking, maar kan gebruikt worden als input voor het verenigingsbestuur.
Het aanvraagformulier is als bijlage bijgevoegd.
Het bondsbestuur vraagt u in te stemmen met de voorzetting van de regeling Eenlingenbeleid.

Tijdens de algemene ledenvergadering in maart van 2018 is het Eenlingenbeleid uitgebreid met de categorieën dames junioren en heren junioren.

Klik hier voor het te gebruiken aanvraagformulier.

In 2018 zijn er 24 aanvragen voor eenlingen geweest. 1 aanvraag is ingetrokken. 23 aanvragen zijn gehonoreerd.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers