contact zoeken wedstrijden

Jeugdfonds

Stichting Jeugdfonds KNKB

Algemeen
Op 19 oktober 2023 is Stichting Jeugdfonds KNKB opgericht. De stichting beoogt:
De kaatssport onder de jeugd van 6 tot 18 jaar te ondersteunen en te stimuleren;
Kaatsactiviteiten onder de jeugd van 6 tot 18 jaar te stimuleren.
Hiertoe heeft de Stichting de Subsidieregeling Stichting Jeugdfonds KNKB in het leven geroepen. De algemene voorwaarden (uitgangspunten) van deze subsidieregeling treft u onderstaand aan.

Uitgangspunten (‘Spelregels’)
Voor wie?
De Subsidieregeling Stichting Jeugdfonds KNKB is gericht op het stimuleren en bevorderen van de kaatssport onder de jeugd van 6 tot 18 jaar.
Door wie?
Een subsidieaanvraag bij de Stichting Jeugdfonds KNKB kan uitsluitend worden gedaan door aangesloten verenigingen van de KNKB. Een subsidieaanvraag kan zowel door een afzonderlijke vereniging, alsmede door gezamenlijke verenigingen worden gedaan. In dit laatste geval zal één vereniging namens de gezamenlijke verenigingen de aanvraag indienen en als penvoerder optreden.
Een aanvraag om subsidie kan per post (t.a.v. Stichting Jeugdfonds KNKB,  Sjaardemastraat 15, 8801 KW /Postbus 501, 8800 AM te Franeker) en/of langs digitale weg (e-mail met bijlagen naar worden ingediend.
Een subsidieaanvraag bevat tenminste:
a. Een rechtsgeldig ondertekend en volledig ingevuld aanvraagformulier volgens het vastgestelde format;
b. Een projectplan met bijbehorende begroting.

Uitsluitend aanvragen door het insturen van het voorgeschreven en volledig ingevulde aanvraagformulier en bijbehorend projectplan/-begroting worden in behandeling genomen.

Aanvragen voorzien van onvolledige of ontbrekende informatie en/of bijlagen waardoor op grond van de te beoordelen criteria géén volledige beoordeling kan plaatsvinden, worden met verzoek tot aanvulling éénmalig teruggegeven. Deze aanvulling dient binnen 14 dagen (10 werkdagen) te zijn ontvangen.
Door het indienen van een aanvraag voor een subsidie door de Stichting Jeugdfonds KNKB verklaart de aanvrager zich akkoord met de aanvraag- en beoordelingsprocedure zoals vermeld in dit document.

Wanneer?
Aanvragen kunnen jaarlijks worden ingediend in de periode van 1 januari tot en met 31 januari. Aanvragen die na deze sluitingsdatum worden ontvangen worden niet in behandeling genomen. Een besluit op de ontvangen aanvragen wordt uiterlijk binnen 8 weken na de einddatum van de openstelling genomen. Aanvragers krijgen schriftelijk uitslag van de beoordeling per post en/of langs digitale weg. Betaling van de bijdrage vindt plaats binnen 4 weken na de datum van toekenning. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Een herziene aanvraag kan echter een volgend kalenderjaar opnieuw worden ingediend. Tegen de ontvangen beoordeling c.q. besluit kan geen beroep of bezwaar worden aangetekend.

Spelregels
- Het beschikbare budget wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van Stichting Jeugdfonds KNKB. Het beschikbar budget voor 2024 is vooralsnog vastgesteld op € 10.000,--.
- De bijdrage per aanvraag bedraagt niet meer dan 50% van de subsidiabele kosten.
- De bijdrage vanuit het fonds bedraagt maximaal € 1.000,-- per aanvraag.
- Geen bijdrage wordt verstrekt indien het aangevraagde bedrag lager is dan € 250,--. De achterliggende gedachte hierbij is dat het verlenen van een dergelijke klein subsidiebedrag onwenselijk is, omdat de kosten die gemoeid zijn met het aanvragen en uitbetalen van het subsidie niet in verhouding staan tot het te verleende bedrag.
- Een aangesloten vereniging van de KNKB kan ten hoogste 1 aanvraag per kalenderjaar indienen.
- Uitsluitend activiteiten in het kalenderjaar 2024 komen voor subsidie in aanmerking.
- Een aanvraag kan niet met terugwerkende kracht worden ingediend.
- De ingediende aanvragen worden beoordeeld volgens een zogenoemde tenderprocedure, waarbij de subsidie aan de hand van een rangschikking wordt verdeeld. Ingediende aanvragen krijgen punten aan de hand van een vastgesteld beoordelingskader. Aan een project waarvoor subsidie is aangevraagd kan maximaal 100 punten worden toegekend. De aanvraag met het hoogste aantal punten krijgt als eerste subsidie, daarna het project met het één-na-hoogste aantal punten, totdat het budget op is. Aanvragen met een gelijk aantal punten worden gerangschikt op basis van de ontvangstdatum van de aanvraag. Aanvragen met minder dan 70 punten komen niet voor subsidie in aanmerking.
- De aanvragers die een financiële bijdrage hebben ontvangen zullen op verzoek hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Stichting Jeugdfonds KNKB voor zover dit in redelijkheid van hen mag worden verlangd.
- De aanvragers die een financiële bijdrage vanuit de Subsidieregeling Stichting Jeugdfonds KNKB hebben ontvangen zijn verplicht om een (korte) samenvatting van de projectresultaten en bijbehorende foto’s bij Stichting Jeugdfonds KNKB aan te leveren. Deze samenvatting zal worden geplaatst op de website van de stichting (www.knkb.nl/jeugdfonds).

Toetsingscriteria
Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende 5 criteria:
- Uniciteit (max. 25 punten)
- Maatschappelijke betrokkenheid (max. 25 punten)
- Continuïteit (max. 20 punten)
- Leeftijdscategorie (max. 15 punten)
- Impact (max. 15 punten)

Ad.1 Uniciteit (max. 25 punten)
Hierbij geldt dat hoe vernieuwender uw project, des te meer punten er verkregen kunnen worden. Denk hierbij ook aan andere takken/varianten/vormen van het kaatsen (bijvoorbeeld Wallball, Firstball, beginnersspel, etc.) die kunnen bijdragen aan de doelen van de stichting. De Stichting Jeugdfonds KNKB heeft hierbij een sterke voorkeur voor vernieuwende projecten die bij succesvolle uitvoering (eenvoudig) ‘kopieerbaar’ zijn door andere verenigingen van de KNKB.

Ad.2 Maatschappelijke betrokkenheid (max. 25 punten)
Het samenwerken met andere instanties kan op vele manieren en levert veelal directe voordelen op. Binnen deze subsidieregeling geldt daarom dat projecten waarbij wordt samengewerkt met andere instanties (scholen, (sport)verenigingen, buitenschoolse- en naschoolse opvang, wijkteams, etc.) de voorkeur hebben.

Ad.3 Continuïteit (max. 20 punten)
Hoewel op basis van deze subsidieregeling in principe een eenmalige (opstart) bijdrage voor activiteiten kan worden verkregen, geldt dat herhaalbare projecten een voorkeur hebben. In dit kader krijgen projecten waarvan de continuïteit in de komende jaren gewaarborgd is, meer punten dan zogenoemde ‘ad hoc’ projecten.

Ad.4 Leeftijdscategorie (max. 15 punten)
Aan projecten die hoofdzakelijk gericht zijn op de jongere jeugdcategorieën, zoals kabouters en welpen, zullen over het algemeen meer punten worden toegekend.

Ad.5 Impact (max. 15 punten)
In het kader van dit criterium wordt ondermeer gekeken naar de (hoogte van de) eigen bijdrage van de aanvrager (‘hoe meer de vereniging zelf bijdraagt in de kosten, des te meer punten worden verkregen’), de te verwachten groei/aanwas van nieuwe jeugdkaatsers en andere beoogde (neven) effecten van het project.
 
Waarvoor?
Een subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van Stichting Jeugdfonds KNKB. Hierbij kan gedacht worden aan het volgende (niet-uitputtende) overzicht van activiteiten:
- Activiteiten gericht op het werven van jeugdleden
- Activiteiten gericht op het behoud van jeugdleden
- Activiteiten gericht op het opleiden van het jeugdkader
- Activiteiten gericht op fun (spel, kamp, etc.)
- Schoolprojecten, clinics, etc.

Subsidiabele kosten
De volgende kosten komen in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:
- Personeelskosten voor vrijwilligers
- Kosten voor kaatswanten en -ballen
- Reguliere kosten voor onderhoud, beheer en exploitatie van de vereniging
- Verrekenbare BTW
- Kosten voor inhuur van externe trainers
- Onvoorziene kosten

Klik hier voor het aanvraagformulier voor een bijdrage in het jeugdfonds. 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers