contact zoeken wedstrijden

Taak federaties

Omschrijving federatie
De federatie is een regionaal samenwerkingsverband tussen afzonderlijke verenigingen. Elke bij de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB) aangesloten vereniging maakt deel uit van één federatie.

Doelstelling
De federatie stelt zich ten doel om in de regio de kaatssport te bevorderen door het mogelijk maken van wedstrijden en trainingen, zowel op het veld als in de zaal. Ze wil de belangstelling voor het kaatsen in de meest ruime zin stimuleren.

Doelgroepen
De federatie ziet de jeugd als haar primaire doelgroep. De federatie is van groot belang als “tussenfase” in de ontwikkeling van jonge kaatsers en kaatsters. De secondaire doelgroep wordt gevormd door de senioren. Daarnaast kunnen diverse sportieve of samenbindende activiteiten georganiseerd worden; hier zal de federatie haar eigen karakter aan ontlenen.

Vergaderstructuur / contacten
Het contact tussen federaties vindt jaarlijks plaats in tenminste twee vergaderingen.

1. Najaarsvergadering: hierin kunnen aan de orde komen; evaluatie afgelopen seizoen, federatie wintertrainingen, voorstellen nieuw beleid federaties onderling, punten vanuit de KNKB. Hierbij is tevens een lid van het hoofdbestuur van de KNKB, of diens vervanger, aanwezig. Op de agenda staan o.a. beleidszaken, die federaties aangaan. De federaties krijgen hierdoor gevraagd en ongevraagd een meer adviserende rol in de richting van het hoofdbestuur van de KNKB.

2. Voorjaarsvergadering: hierin wordt het jaarverslag van de federaties vastgesteld, voorstellen nieuw beleid federaties onderling, afspraken gemaakt over het komende seizoen en punten vanuit de KNKB behandeld.

Jaarlijks wordt een andere federatie (bij toerbeurt) in de jaarvergadering aangewezen om de komende najaarsvergadering en de daaropvolgende jaarvergadering voor te zitten. Dit geldt ook voor het secretariaat. (zij stellen tevens de agenda’s van deze vergaderingen op).
Op beide vergaderingen zijn tevens de verenigingsconsulenten aanwezig, alsmede een lid van het hoofdbestuur van de KNKB of diens vervanger.

Positie binnen de KNKB
De federatie beschikt over statuten en een huishoudelijk reglement. Dit betekent in de praktijk, dat federaties autonoom zijn met de beperking, dat de statuten en de algemeen verbindende bepalingen in de reglementen, alsook de besluiten van de Algemene Vergadering van de KNKB onverkort door de federaties dienen te worden nageleefd.
-- Federaties vallen onder de verzekeringen van de KNKB.
-- Federaties hebben spreekrecht op de Algemene Vergadering van de KNKB; ze hebben geen stemrecht.

Financiering

Uit verschillende bronnen ontvangen de federaties geldmiddelen.

Uitgangspunten:
1. De financiering van uit de KNKB is uniform, transparant en gemakkelijk te hanteren door zowel de federatie alsmede de KNKB. Deze basisfinanciering is primair gericht op de doelgroep jeugd, maar tevens bestemd voor de secundaire doelgroep senioren.
2. De afdracht van de verenigingen wordt berekend op basis van het aantal leden.
De hoogte van het bedrag wordt door de federatie bepaald.
3. De hoogte van de inleg is uniform.
4. Trainingen zijn in principe kostendekkend.

Subsidies afkomstig van de KNKB
• Elke federatie krijgt een jaarlijkse vaste vergoeding om het functioneren van het bestuur, als ook het opzetten van beleid, te bekostigen. Dit bedrag is voor iedere federatie hetzelfde, ongeacht het aantal aangesloten verenigingen. De federatie verplicht zich ertoe een minimaal aantal wedstrijden, met name voor de jeugd, te organiseren.
• De federatie krijgt van de KNKB voor het realiseren van een federatiewedstrijd een vergoeding: dit is gerelateerd aan het aantal categorieën, waarin gekaatst wordt.
Als voorbeeld jongens en meisjes met elkaar kaatsen, is deze wedstrijd voor één categorie subsidiabel. Bij een grote deelname met een groot verschil in kwaliteit kan er in een A en B klasse gekaatst worden. Dit betekent dat er dan twee wedstrijden subsidiabel zijn. Bij deze wijze van financieren speelt het aantal deelnemers per wedstrijd geen rol.
In het najaar voor 1 oktober een overzicht van de georganiseerde wedstrijden met vermelding van het aantal parturen op naar de KNKB.
• Federatietrainingen worden per categorie gesubsidieerd. Hierbij wordt uitgegaan van een minimale groepsgrootte van tenminste 7 kaatsers en ten hoogste 14. Bij voorkeur trainen de kaatsers in de eigen categorie onder leiding van gediplomeerde trainers. De begroting van de trainingen wordt zodanig opgezet, dat ze kostendekkend is.

Wedstrijden
Uitgangspunten:

• Deelnemers aan activiteiten georganiseerd in federatief verband, zijn lid van een bij de KNKB aangesloten vereniging. Dit is echter geen vereiste voor activiteiten, waarbij de kaatssport in algemene zin gepromoot wordt. Bestuursleden van de federatie zijn eveneens lid van een aangesloten vereniging.
• Wedstrijden van de federatie vallen onder de algemeen verbindende bepalingen van het kaatsreglement van de KNKB. Voor het juist dragen van het tenue verwijzen we naar het kaatsreglement van de KNKB.
• Iedere vereniging organiseert minimaal één federatiewedstrijd voor alle jeugdcategorieën, waarbij een combinatie van categorieën mogelijk is.
• De afdelingscompetitie verdient een stevige verankering binnen het wedstrijdprogramma van de federaties. Een grote binding en hoge promotionele waarde van deze vorm van wedstrijdsport liggen hieraan ten grondslag.
-- Financiën: inleg per wedstrijd, subsidiering volgens reguliere KNKB afspraken.
-- Planning: voor 1 mei opgave parturen, voor 15 mei overleg met wedstrijdleiders van de
federaties.
• De federatie en/of vereniging organiseert, voorafgaande aan het wedstrijdseizoen, een testmoment. Kaatsers, die aan de eisen voldoen, kunnen aan federatiewedstrijden deelnemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een “kaartensysteem” dat tijdens het kaatsseizoen wordt gehanteerd.
• Door de KNKB geselecteerde A-spelers worden uitgesloten van deelname aan federatiewedstrijden. De lijst met A-spelers wordt door het bondsbureau verstrekt aan de federatie voorafgaande aan het seizoen. (voor 1 april)
• Indien wenselijk beschikt de federatie over een technische commissie.

Opgave
De opgave van spelers dienen schriftelijk te geschieden via de wedstrijdsecretaris van de organiserende vereniging of een daarvoor aangewezen persoon. De opgave moet uiterlijk twee dagen voor de wedstrijddag voor 19.00 uur op het aangifteadres aanwezig zijn.

Scheidsrechters
De organiserende vereniging wijst, in overleg met het federatiebestuur, voor de federatiewedstrijd één of meerdere clubscheidsrechters aan. Dit kunnen leden van de organiserende vereniging zijn en hoeven geen officiële KNKB scheidsrechters te zijn.

Prijzen
• Het aantal prijzen en bijbehorende wedstrijdpunten is identiek aan hetgeen wordt vermeld in het kaatsreglement van de KNKB. Dit geldt niet voor specifieke en/of promotioneel waardevolle wedstrijden.
• Voor alle afdelingswedstrijden stelt de federatie voor de winnende vereniging een afdelingsmedaille beschikbaar.

Trainingen
Uitgangspunten:

Algemeen
Voor alle categorieën komt er op termijn een algemene opzet wintertrainingen.

Criteria voor deelname
Om deel te kunnen nemen aan de trainingen moeten kaatsers en kaatsters aan minimale eisen voldoen. In eerste instantie zijn de trainingen er voor kaatsers en kaatsters die bij de eigen vereniging geen trainingen hebben en voor gevorderde kaatsers en kaatsters die niet op KNKB niveau trainen. Kaatsers en kaatsters die deelnemen aan de KNKB selectietrainingen worden uitgesloten van deelname aan de federatietrainingen.

Door middel van een test kan worden besloten welke kaatsers en/of kaatsters in aanmerking komen voor een plaats in de trainingsgroepen. Alleen leden van KNKB-verenigingen kunnen deelnemen aan de door de federatie georganiseerde trainingen.

Indeling
De jeugd behoort in beginsel aparte categorieën te trainen, n.l. welpen jongens, pupillen jongens, schooljongens, jongens, welpen meisjes, pupillen meisjes, schoolmeisjes en meisjes.

Trainers / vergoedingen
De trainingen behoren plaats te vinden onder leiding van een gediplomeerde KNKB trainer met minimaal de bevoegdheid Kaatstrainer A.
De vergoeding voor de trainer(s) dienen conform de richtlijnen van de KNKB te worden uitgekeerd.

Financiering
De trainingen zijn in principe kostendekkend.

Overige activiteiten
Naast wedstrijden en trainingen kunnen federaties tevens andere activiteiten organiseren.
Het is belangrijk dat vanuit historie en traditioneel oogpunt, eigen federatiespecifieke activiteiten voor de federatie behouden blijven. De organisatie van dit soort activiteiten moet dan ook worden gecontinueerd.

Voorbeelden
• Kaderdag
• Slotdag
• Jeu de Pelote
• Muurkaatsen
• Recepties
• Huldigingen
• Bestuursuitje
• Etc.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers