contact zoeken wedstrijden

veld Turns Schooljongens Door elkaar loten B met verliezer

8 juni 2008 11:00
Reahus-Turns
Categorie Schooljongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging REAHUS-TURNS
Wedstrijdsecretaris W. Terwisscha van Scheltinga
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Yn Turns is ôfrûne snein de wedstriid foar skoaljonges b-klasse ferkeatst. Der wiene 12 pertoer. Geande wei de wedstriid waarden de partijen spannender en dan foaral de winnersronde. Der waarden in oantal partijen pas op 5 earsten gelyk beslikke. Sa ek de finale weryn it like dat it pertoer fan Wytze Fopma it makkelik winne soenen. Dochs kaam it pertoer fan Christiaan de Haan sterk werom en wûnen sy dus ek op 5 earsten gelyk de finale.

Priiswinners
1e priis
Christian de Haan FRANEKER
Pytrik van Rosendal STIENS
Remco de Vries OENTSJERK

2e priis
Wietse Fopma WOMMELS
Jelle de Vries WOMMELS
Tjitte Folkertsma WONS

1e ferliezers
Arjen van der Zee FIRDGUM
Remco Miedema RIED
Epke Bootsma REAHUS

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers