contact zoeken wedstrijden

Frouljus PC: Uitslagen 1e omloop

De eerste omloop is verkaatst in Weidum tijdens de Frouljus PC. Luister naar Sanne Velsma verloor de eerste omloop.

1.                                                   2.
Sanne Velsma, Groningen                  Iris v/d Veen, Franeker
Mariska Hoogland, Bitgummole          Sjoukje Visser, Ee
Anke Marije Pompstra, Easterein       Manon Scheepstra, Franeker
1-5 2-6
                                              
3.                                                   4.
Rianne Vellinga, Franeker                  Nynke Sijbrandij, Dearsum
Marike Beckers, Bolsward                   Maaike Osinga, Franeker
Miranda Scheffer, Menaam                 Wiljo Sijbrandij, Dearsum
1-5 0-6

5.                                                   6.
                                                       Joukje Kuperus, Dronryp
Leonie v/d Graaf, Berltsum                 Feikje Bouwhuis, Bolsward
Fenna Zeinstra, Bolsward                   Harmke Siegersma, Berltsum
5-1 6-2

7.                                                   8.
Nelie Steenstra, Bitgummole               Tineke Dijkstra, Easterein
Martine Tiemersma, Easterein             Judy Bergsma, Wommels
Margriet Bakker, Groningen                 Marije v/d Meer, Groningen
5-5 6-2

9.                                                   10.
Evelien Westra, Bitgummole                Marie-jetske Lettinga, Groningen
Marit Kuperus, Franeker                      Klasine Huistra, Reduzum
Janneke Terpstra, Wolsum                  Geke de Boer, Wergea
2-5 -0-6

11.                                                 12.
Marije Hiemstra, Easterein                  Ilse Noorman, Mantgum
Imke v/d Leest, Easterein                   Anke Winkel, Hijum
Aukje van Kuiken, Kollumerpomp        Bianca van der Veen, Leeuwarden

5-2 6-6

IMGP8100
IMGP8094

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers