contact zoeken wedstrijden

Jorwert, Welpen Door elkaar loten A klasse

De welpen A keatsten yn in poule fan 5 partoer. Der wiene hiele spannende partijen by: mar leafst trije kear waard pas op 5-5 it lêste buordsje ferkeatst en fjouwer kear kaam der 5-4 oan de telegraaf . ...

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers