contact zoeken wedstrijden

Easterein, Schoolmeisjes Vrije formatie verliezersronde

Op in troch de sinne oerjitten Sportpark De Skoalleseize waard hjoed de skoalfamkes frije formaasje wedstriid ferkeatst. Dit ûnder de lieding fan skiedsrjochter Wybren Joustra út Waaksens. (update fan foto's).

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers