contact zoeken wedstrijden

Keats!-online (8) Nynke Sijbrandij: ‘Oars traine makket je better’

Tekst: Rynk Bosma
Foto's: Lieuwe Bosch


 

De kordate bewegingen van Nienke Sijbrandij, zoals zij formeel haar naam schrijft, op het kaatsveld verraden een dames sporter die bijna altijd op weg is naar een doel. Doelbewust en sierlijk in haar bewegingen, gracieus aan de opslag en in het verleden ook in de uitslag. Veel beweeglijker dan haar ietwat flegmatieke zus Wiljo. Mede door Covid-19 op weg naar een ander en nieuw doel: ‘de maraton rinne’.

Tekst: Rynk Bosma
Foto's: Lieuwe Bosch

LBT_5355

Vanwege de herkenbaarheid op de ‘keatslisten’ wordt in dit verhaal toch de Friese editie Nynke als naam gebruikt. Terug naar dat nieuwe doel dat in januari 2021 een nog vage, eerste vorm kreeg. Een vriend die draafde, voor de aardigheid een paar keer mee om het weer op te pakken. Een vriendin Priscilla die ook van het nodige loopwerk hield en het loopritme met ‘verslaving’ was geboren. Met een beperking in afstand tot 30 kilometer – ‘Dêr doch ik no sa’n trije oeren oer’ – op een traject dat Nynke vaak langs de Zwette voert met misschien op heldere dagen even het zicht op Dearsum waar zij opgroeide.
 
Overigens heeft Nynke daar die looptraining niet voor nodig want haar baan bij de Friese Poort in Sneek brengt haar wekelijks langs die zo vertrouwde omgeving van haar vroegste jeugd. Zij volgde de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) aan Stenden en kwam aanvankelijk bij de gemeente terecht. Voor haar niet bevredigend want: ,,Ik miste in konkreet doel.’’ Reden om te beginnen met de opleiding omgangskunde. Dat doel werd wel gevonden aan de ROC Friese Poort in Sneek waar zij verbonden is aan de Entree-opleiding op niveau 1 van het mbo-onderwijs. 

LBT_5334

,,It is net wier dat ik elke kear stiif fan de senuwen stie’’

In de praktijk betekent dit dat Nynke studenten zonder vooropleiding begeleidt en helpt op weg naar hun eerste diploma. Het betreft veelal jongeren met problemen thuis en/of van school gestuurd, gedragsproblemen of jeugd met een verleden van verslaving of detentie. ,,De kombinaasje fan alles makket dy baan hiel leuk. Ik folgje de studinten in hiel jier en sjoch hoe’t se harren ûntwikkelje. Mei it heljen fan it diploma as it ultime doel.’’ En daarnaast nog: ,,Ik jou les yn de fakken omgongskunde, troch de staazje bin ik hjir wat ynrûgele. En as ekstra ha ik in eigen ‘coach’ groep.’’
 
Op de Frouljus PC in Weidum wekte Nynke jarenlang bij het grote publiek de indruk dat de zenuwen haar kunnen op dat prachtige veldje in de weg stonden. Een misverstand misschien doordat Nynke als kaatsster van nature beweeglijk is in het veld en dat dit door het grote publiek wordt versleten als zenuwachtig. Een onterechte indruk, zo benadrukt zij: ,,It is net wier dat ik elke kear stiif fan de senuwen stie. Yn de oanrin nei dy PC ha ik wol lêst fan senuwen, dat is wol wier. Mar faak is dat nei de earste opslachbal fuort.’’
 
Even terug naar die voor Nynke zo memorabele PC van 2012. ‘Alles wie leech yn de holle’ zo vat zij het verwachtingsniveau van eigen partuur in dat jaar samen. Geen verwachtingen want nog niks gewonnen, en dan toch samen met Maaike Osinga en zus Wiljo op weg naar de finale de twee topparturen verslaan. En dan toch nog in die eindstrijd verliezen van het minder sterk geachte partuur van Aukje van Kuiken, Imke van der Leest en Marije Hiemstra. ,,Yn de holle wienen wy doe sa tichteby en dat bliuwt miskien hingjen.’’ En de les: ,,Noait tinke datst der biste, tsjin wa ast dan keatst is net belangryk. Yn de finale waard ik wurch, ik tink dat wy dêrtroch dy partij ferlern ha. Mar ik tocht ek fan dit sil my net wer gebeure en fan doe ôf bin ik mear fysyk trenen gien want ik woe nea wer wurch wêze yn in finale.’’

LBT_5361

,,Der foel wat fuort, ik hie mar ien doel: dy PC winne’’, zo zegt Nynke over het voor haar historische moment in 2020. Marrit Zeinstra wordt koningin en Manon Scheepstra viert haar zesde PC-zege op een dag dat de zomer zijn charmes al terug trekt om plaats te maken voor de herfst. Een partuur met de allure van een koningin. Een partuur dat alle mogelijke variaties op haar repertoire kan hebben. ,,Wy ha allegear mooglikheden, as it net wol dan geane wy oer nei plan B. Dat jout in gefoel fan feilichheid, en dy is grutter as de druk fan it favoryt wêzen.’’ Want ook de loden last van favoriet nummer één lijkt te gaan wennen. ,,Iderien wol fan ús winne. Wy ha alles der foar oer om better te wurden want as je hurder traine as de oaren wurde je ek better. Altiten je ôffreegje hoe kin ik sels better wurde. Mar soks moatte je der fansels wol foar oer ha.’’
 
Die geestdrift en wil om de beste te blijven heeft zich sinds vorig jaar verzameld in het Team Fjoer, een toepasselijke naam. Met een heus bestuur, waarin naast Anton Kingma en Tjeerd van der Meulen ook de drie kaatssters van het toppartuur. Met een aantal kleinere sponsors en met een drietal hoofdsponsors. Peter Tolsma is de trainer. ,,Team Fjoer foldocht oan it idee sa’t wy dat ha wolle, mei de juste positive minsken. Gjin negatyf geseur oan ‘e holle, mar allinne mei minsken wurkje dy’t ús better meitsje wolle.’’
 
Het is tevreden in de spiegel kijken naar een seizoen dat door Nynke een ‘heel goed seizoen’ wordt genoemd. De gunfactor is maximaal als de Vierde Wimpel van Manon ter sprake komt, terwijl een NK-wedstrijd Nynke persoonlijk niks zegt. Liever een formatiewedstrijd winnen dan een NK, zo is haar beleving. De bêste keatssters lykas Ilse Tuinenga en Marrit Zeinstra dienen of dogge net iens mei oan in NK. Wat seit sa’n winst dan?’’
 
,,It wie in koart seizoen en om my mei it elk jier sa koart wêze.’’ Want Nynke wil graag naar een kaatsagenda met één keer per week een partij. Zodat andere sporten ook wat lucht krijgen. En structureel een vrij weekend voor het kaatscircus. ,,It wurdt tiid dat it keatsen ris fan dy tradysjes ôfstapt, sa hâlde wy gjin keatssters oer, it moat oars!’’

LBT_5010

In het geval van Nynke heet die andere sport crossfit, een combinatie van cardio, gymnastiek en krachttraining op een vooraf uitgezet parcours. ,,Sa kinne je de eigen grinzen ferlizze, it is in hobby krekt lyk as dy maraton en triatlon dy’t ik noch in kear ôf meitsje wol.’’ Dat alles voorlopig nog in dienst van het kaatsen, want het moment van stoppen komt voor Nynke pas in beeld als zij zichzelf niet meer kan verbeteren in het kaatsen. ,,Dan wurdt it tiid foar in oare missy. In stapke foar bliuwe op de rest, jesels altiten ferbetterje wolle.’’ Het ultieme doel van Nynke Sijbrandij.

Mede mogelijk gemaakt door:

Klik op de advertentie voor meer info over onze sponsor MHB Event Facilities
Klik op de advertentie voor meer info over onze sponsor MHB Event Facilities
Klik op de advertentie voor meer info over onze sponsor Fritom Group
Klik op de advertentie voor meer info over onze sponsor Fritom Group

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers