contact zoeken wedstrijden

Riemer Hoekstra bestormt eigen ‘Bastille’

Tekst: Rynk Bosma
Foto's: Romy Postma

Riemer zijkant opslag

‘Niemand weet’, zo zou je elk verhaal over kaatsen en voetballen kunnen beginnen op de drempel van het jaar 2021. Aan de andere kant moet je de verwachtingen koesteren en op alles voorbereid zijn. Voor Riemer Hoekstra uit Ee is dat de bestorming van die twaalfde plek. De plek die toegang geeft tot het kaatsveld tussen de twee torens, de PC dus. Samen met Lieuwe van der Werff en Sip-Jaap Bos.
 
Ee – Overigens kun je wel stellen dat het gehele jaar 2021 voor Riemer in het teken staat van uitdagingen. Een variant op die bestorming van die beroemde gevangenis de Bastille in Parijs die bestormd moet worden. Een ommekeer in de Franse Revolutie, voor Riemer een ‘Bastille’ die bestaat uit een drietal torens. In de eerste plaats natuurlijk het maatschappelijk doel van de ALO. Wat dat betreft is het verloop van het maatschappelijk leven van de op 19 mei 1998 geboren Riemer een schoolvoorbeeld van wilskracht, je wilt ergens komen, je hebt een doel voor ogen. In het geval van Riemer is dat de hbo-opleiding aan de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO) aan de Hanzehogeschool in Groningen.
 

BoomsmaHoekstra_Fotor

Een tweede toren doemt pas op als het kaatsseizoen van 2021 voorbij is. Althans als het amateurvoetbal weer begint. Rondom september zal Riemer zijn debuut maken bij Broekster Boys, vooralsnog als tweede keeper. Van vierdeklasser Oostergo uit Ee naar eersteklasser Broekster Boys is natuurlijk ook een uitdaging om u tegen te zeggen. Hij moet bij de roodzwarte brigade uit Damwâld de strijd aangaan met eerste keeper Sander de Boer uit Menaam. Voor hem geen onbekende omdat De Boer in het verleden ook kaatste.
 
Met die sport is toren nummer drie genoemd, niet geheel toevallig ook het symbool van de PC in Franeker. De uitdaging voor Riemer om voor de tweede keer op de PC te staan. Deze keer met de maten Van der Werff en Bos. In 2019 maakte Riemer zijn debuut met Van der Werff en Sjoerd Smits, ,,Ik ha doe moarns earst in pear minuten om my hinne sjoen. Ik seach my de eagen út’’, zo vertelde hij in 2019 aan Bouke Poelsma. Sportief werd het voor de achterinse met de tweede opslag een kort verblijf want het trio van Menno van Zwieten kende toen geen genade.
 
Riemer was in 2019 de eerste kaatser zonder de dubbele ‘s’ uit Ee die op de PC uit mocht komen. Wat dat betreft hebben de ‘froulju fan Ie’ meer naam gemaakt en die rolmodellen kunnen voor Riemer toch een voorbeeld zijn met PC-winnaars als Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken en als meest recente Louise Krol die de rij in 2017 sluit.  

RiemerHoekstraKts

Bos was ooit de trainer van Riemer bij Stichting Score en zijn ervaring als kaatser zal in dit seizoen misschien meer dan welkom zijn. ,,In keatser mei in soad erfaring dy’t it mear sjocht as ús’’, zo motiveert Riemer de keus voor routine.
,,Wy begjinne ûngefear op plak fyftjin op de ranking en it is de bedoeling de top tolve oan te fallen’’, zo zegt Riemer strijdlustig. Maar ook om die onaangename smaak van 2020 weg spoelen. ,,Ferline jier ha’k net in geweldich jier hân.’’ Terwijl jaargang 2019 voor Riemer zijn momenten had die hij na afloop nog lange tijd in zijn hoofd had te zitten.
 
Eerst al dat uitstapje naar buurman KV Warber Bliuwe uit Moarre-Ljussens. Een reisje met een voorgeschiedenis. ,,Ik woe graach mei Roeland van der Ploeg fan Ferwert keatse yn it kader fan it ‘eenlingenbeleid’ fan de KNKB. Mar dat mocht net, dus doe nei Moarre–Ljussens. Mei Auke Boomsma yn it ôfdelingspartoer.’’
 
Toen Riemer eind april 2019 zijn eerste krans won op de ouverture in Holwerd samen met naamgenoot Allard Hoekstra en Jan Hof was het allemaal nog anders. Op dinsdag en donderdag trainde hij toen afwisselend in Ferwerd en Hallum met het partuur Roeland van der Ploeg, Harm Schuitmaker en Jolt Vollema. Met schoonvader Gelt Donga als trainer.
 
Riemer noemt die Jong Nederlandpartij in 2019 een ‘smetje’ omdat het meer had kunnen worden. Riemer in het voorperk en voorminst op, Auke in het achterperk en de eerste opslag en Siebe Feenstra als derde maat. Wat weer betreft was het geen gedroomde dag, de regen wilde maar niet ophouden in Franeker. In de halve finale tegen Berltsum werd het op 5-4 en 6-6 een in de ogen van Riemer voortijdig einde. ,,Doe krige ik in sitbal om ‘e earen.’’

PrijswinnHolwerd kopie

 
Een verschil van bijna dag en nacht, zo zou je het wel kunnen noemen toen het partuur van KV Warber Bliuwe aantrad op de Jong Feintepartij in Easterein. Met een temperatuur van boven de dertig graden sta je in de halve finale tegen Winsum. Na het behalen van de halve finale moest Auke Boomsma door een zonnesteek afhaken. Hoekstra en Feenstra moesten hierdoor samen door. Fataal voor de tweepitter uit de twee dorpen, ,,Wy hienen noch kâns om op 2-1 foar te kommen, maar doe’t we dat punt net pakten slagge niks mear en wie it gebeurd. Mar dochs in moaie tredde priis pakt wêr’t wy tige wiis mei wienen, ek al hienen wy dizze dei graach winne wollen.’’ En dan te bedenken dat het veld in Easterein voor Riemer altijd een veld was waar hij goed kaatste.
 
Op de Freule in 2015 zou Riemer samen met maat Meindert de Jong en Jelle de Boer voor KV De Trochsetters naar de Freule en hij zou een gevaarlijk outsiderspartuur vormen in Wommels. ,,It doel wie dat jier de A-klasse helje en in priis op de Freule. Wy hienen in fantastys lot, earst tsjin Peins, dan yn de twadde omloop Moarre-Ljussens en dan in steand nûmer.’’ Voor een rustige voorbereiding koos het partuur van KV De Trochsetters voor inslaan in Easterein. ,,Moarns by it ynslaan lukte alles, alles boven en allegearre sitballen. Komme wy yn Wommels op it byfjild twa en doe woe niks, mei 5-1 derôf.’’
 
Dat kwam hard aan, ,,Ik ha dêr doe twa of trije wike hielendal siik fan west. Ik lei mysels te folle druk op, Riemer ‘soe it wol even dwaan’. It sit noch altiten djip, as ik der no oan werom tink krij ik noch altiten de kriebels.’’
 
De les van die ervaring is dat je jezelf niet te veel druk op moet leggen, zo weet Riemer inmiddels ook. Maar dat betekent niet dat je geen ambitie mag hebben. Behalve het halen van de PC, staat ook de Jong Nederland hoog op het lijstje. Deze keer voor KV De Trochsetters want het uitstapje van het eenlingenbeleid heeft maar een jaar geduurd. Meindert de Jong is de maat voorin en Riemer zelf staat achterin en voorbest op. Derde maat is Jelle de Boer.
 

RiemerHoekstraKts1

De Jong Nederland als voorportaal naar de PC. Met die ene, prachtige foto van fotograaf Romy Postma die de ambities van Riemer voor dit jaar samenbrengt. Op die foto probeert Riemer een retour geslagen bal nog te verwerken tot kaats. De keepende kaatser die straks wellicht de kaatsende keeper wordt. Een foto met een verhaal. Na publicatie van die foto vroeg iemand argeloos aan de ouders van Riemer: ‘Hoe is it eins mei dy jonge op de foto ôfrûn, wat sil dy raar terjochte kaam wêze’. ‘Sjoch dêr rint hy’, zo zei heit Raymond Hoekstra. Wat betreft de PC, misschien komt het ooit nog eens tot een verbond met die andere Hoekstra, Allard. Want toen Riemer in Holwerd in 2019 zijn eerste krans in de eerste klas/hoofdklas in Holwerd won, hadden de beide Hoekstra’s al eerder afgesproken: ‘Wy moatte nochris keatse’. Dus wie weet.

Foto Romy Postma
Foto Romy Postma

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers