contact zoeken wedstrijden

Margriet Bakker: het verhaal van blessure, herstel en beloning

Tekst: Bouke Poelsma
Foto: Piet Douma

In het jaar dat de coronacrisis het kaatsen verlamde kan een kaatser en kaatsliefhebber wel een verhaal gebruiken van blessureleed, de lange weg naar herstel en de beloning. En dan gaat het over Margriet Bakker. Eind augustus 2019 werd bekend dat de PC winnaars Ilse Tuinenga en Sjanet Wijnia in 2020 gaan kaatsen met voorinse Margriet Bakker. Bakker zal een jaartje moeten wachten.  In de Keats! van april 2017 zag de wereld er nog heel anders uit voor Margriet. Lees hier (nogmaals) het artikel van Bouke Poelsma over Margriet Bakker.
 

Foto: Elisabeth Dijkstra
Foto: Elisabeth Dijkstra

Verhaal uit de Keats! van april 2017
In oktober 2015 scheurt Margriet Bakker (24) de voorste kruisband van haar linkerknie af. Het duurt erg lang voordat de juiste diagnose wordt gesteld. Pas een jaar later volgt de operatie en krijgt ze een nieuwe kruisband aangemeten. De revalidatie verloopt voorspoedig. Margriet wil in juli haar rentree maken. Ik wol de twadde syklus wer begjinne en hoopje de Frouljus PC te heljen."

Easterlittens Vol goede moed begint Margriet Bakker op 8 mei 2016 in Baard aan het nieuwe kaatsseizoen. Met haar maten Rianne Vellinga en Maaike Osinga wil ze er een mooi kaatsjaar van maken. Maar halverwege de eerste omloop gaat het mis.  Haar linkerknie begeeft het. Stiekem was ze er al bang voor, zo vertelt ze.  „Ik stie efteryn it perk en keatste mei in brace. Drave en ôfsette koe ik net. Opslaan siet der hielendal net yn. Myn maten wisten ek wol dat der wat oan 'e hân wie."
Tijdens de trainingen in de aanloop naar de seizoensouverture voelt Margriet al dat haar linkerknie niet in optimale conditie verkeert. Ze ontlast het gewricht en doet zo goed en zo kwaad als het kan mee met de oefeningen. Ze traint op halve kracht. Op dat moment weet ze nog niet wat er eigenlijk met haar knie aan de hand is.
Arts maakt excuses
Na de partij in Baard wordt Margriet doorverwezen voor het laten maken van een MRI-scan. „Dat hie ik wol earder wollen. Mar ik krige earst gjin trochferwizing." De uitslag van de scan is even helder als hard: de voorste kruisband in haar linkerknie is afgescheurd. Ook zit er een scheurtje in haar meniscus. Nog voordat het kaatsjaar 2016 goed en wel is begonnen, zit haar seizoen er alweer op. „Oan de iene kant wie ik bliid dat se no einliks wisten wat der mei myn knibbel oan 'e hân wie. Mar tagelyk wie dit fansels wol it slimste senario."
Haar behandelend arts reageert verbaasd op de uitslag van de scan. Dit had hij niet aan zien komen. Hij biedt excuses aan voor de foutieve diagnose die hij eerder heeft gesteld. „De arts tocht dat ik in ûntstekking hie. Ik krige diclofenac foarskreaun, in ûntstekkingsremmer. Ek de fysioterapeut hie nea rekken hâlden mei in skuorde krúsbân."

Foto: Piet Douma
Foto: Piet Douma

Voetbalblessure
Voordat haar zware knieblessure eindelijk aan het licht komt, sukkelt Margriet ruim een halfjaar met knieklachten. In oktober 2015 gaat ze tijdens een potje voetbal voor het eerst door haar knie. Hoewel ze niet verder kan spelen, valt het met de pijn nog wel mee. In maart 2016 probeert ze het tegen beter weten in nog eens op het voetbalveld. Ze begint als keeper. Maar als ze even later in de spits wordt geposteerd, zakt ze binnen een paar minuten opnieuw door haar knie. „Ik woe sa graach. Sport is foar my echt in útlaatklep. Mar fuotbaljen hie doe nea moatten fansels."

Op sportief gebied beleeft Margriet een beroerd jaar. Ze wordt op 10 oktober 2016 aan haar knie geopereerd, een jaar na het oplopen van de blessure. Van een pees uit haar hamstring wordt een nieuwe voorste kruisband gemaakt. Een paar maanden daarvoor is ze al aan haar meniscus geholpen. „Dy krúsbânoperaasje hie noch wol wat earder kind. Mar myn keatsseizoen wie al fuort en wy hienen boppedat krekt fakânsjeplannen makke. Ik hie gjin sin om yn myn fakânsje op krukken te rinnen."

Voorspoedige revalidatie
Bij Topfysio in Sneek werkt Margriet tweemaal per week hard aan haar herstel. Ze doet stabiliteitsoefeningen en werkt krachttrainingen af. De revalidatie verloopt voorspoedig. De start van het kaatsseizoen komt echter nog te vroeg. Margriet wil in juli haar comeback maken. „Ik wol de twadde syklus wer begjinne en hoopje de Frouljus PC te heljen."
Na haar revalidatie zien ze Margriet bij VV Oosterlittens niet meer terug op het voetbalveld. Na diverse knie- en enkelblessures is deze zware kruisbandkwetsuur voor haar de welbekende druppel. „Neist it keatsen wol ik aanst graach in oare teamsport oppakke. It moat mar gjin kontaktsport wurde."

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers