contact zoeken wedstrijden

Romke van der Beek: ‘Ik wol ‘serieuze’ wille ha’

Tekst en foto: Rynk Bosma

Romke van der Beek uit Oentsjerk is al zo’n vijftien jaar een gewilde coach in kaatsland en had dit jaar even een jaartje ‘vrij’. Een coach met grote psychologische kwaliteiten want de in 1962 geboren Van der Beek heeft het zeldzame vermogen mensen te ‘lezen’ en weet intuïtief op basis van die eigenschap wanneer te spreken en wanneer te zwijgen.

Wie Oentsjerk zegt, stapt op kaatsgebied het domein van KV Trynwâlden binnen. Een kaatsvereniging aan de rand van ‘de keatshoeke’ die vooral geassocieerd wordt met opslager Jurjen Dijkstra en natuurlijk Sietse van der Meer. Namen van PC-finalisten uit het kaatsen van ruim dertig jaar geleden. Van der Beek maakte via logeren bij familie in Weidum kennis met de kaatssport. Zijn tante heette Pietsje Faber en zij was getrouwd met huisarts en PC-winnaar AEbe Haima uit Weidum. 

‘It wie foar ús nij’, zo omschrijft Van der Beek de deelname aan de Freule van 1977. Samen met Hedzer de Jong en Jurjen Dijkstra en Van der Beek in het voorperk deed KV Trynwâlden voor het eerst mee aan het kaatsfestijn in Wommels. Voor Van der Beek zou het ook bij die ene keer blijven want in de volgende jaren was er geen jongenspartuur beschikbaar, het lot van veel verenigingen buiten de kaatshoek.

Een toevallige ontmoeting in een café in Oentsjerk met kaatser Klaas-Anne Terpstra bracht Van der Beek in aanraking met de kaatswereld van de hoofdklassers. ,,Klaas Anne is altiten in freon bleaun, en ik bin der altiten by bleaun. Sa ha ik stikem in opname makke fan in partij yn Arum yn it jier dat de bestjoerstinte omwaaide. Klaas-Anne keatste doe mei André Kuipers en sy ha dat filmke krigen.’’ 

Het waren de jaren dat Terpstra ‘in dip tusken de earen hie’ en Van der Beek probeerde hem uit dat dal te halen. Het was in die jaren negentig ook Van der Beek die diverse kaatsers waaronder Henk Vlietstra en Chris Wassenaar overhaalde bokstrainingen te volgen. Zelf bokste Van der Beek al jaren bij boksschool Olympia onder leiding van de legendarische Tabe Kooistra waarvan hij veel leerde. 

‘Mei minsken omgean’ was misschien de drijfveer van Van der Beek om ‘sociaal medewerker’ te worden, zoals hij het zelf lachend omschrijft.  Hij begon in de Ringobar in Veenklooster. Je zou het ook ‘uitsmijter’ kunnen noemen en Van der Beek heeft dat weekends bijna dertig jaar gedaan in verschillende uitgaansgelegenheden. Misschien zijn de leermomenten bij Tabe Kooistra en de ervaringen als ‘sociaal medewerker’ wel de pijlers van de coach Van der Beek die hij later werd.

Dat begon zo rond de jaren 2003 en 2004 toen het partuur van Terpstra Thijs van der Schaaf als trainer/coach had. De voormalige CFK-kaatser kon niet altijd present zijn en via Terpstra kwam Van der Beek in beeld. Zelf ziet Van der Beek het als een periode van leren, een soort stage, ,,Gewoan meirinne.’’ 

Op de trainingen het spel van de praktijk zo dicht mogelijk benaderen is de doelstelling van Van der Beek. ,,Ik kaam in kear mei in tennisracket op it fjild, Jan Willem van Beem sei ‘Wat sil dit?’ Ha him op de boppe setten en mei dy racket keatsballen op de boven slein, snelle ballen en boogballen, links en rjochts. Sjoch dêr wurde je better fan.’’

‘It bekje is wol goed’, zo lacht Van der Beek en dat niet in de laatste plaats dankzij Tabe Kooistra, ‘In monster yn praten’. Maar daar kom je er niet alleen mee, je moet psycholoog zijn die op het juiste moment met een opmerking de sportieve tegenslagen in perspectief plaatst. En dan niet alleen sportief, denk aan het telefoontje van Hylke Bruinsma ter hoogte van Crystallic in Leeuwarden op weg naar Arum in 2017. ,,Ik wurd noait yn de auto belle, dus ik tocht doe fuort fan dit is mis doe’t Hylke belle.’’ 

Een ook voor Van der Beek in andere opzichten memorabel jaar. Coach van het partuur Menno van Zwieten, Hylke Bruinsma en Erwin Zijlstra met twaalf keer een finale waarvan er twee werden gewonnen. ,,De jonges moatte yn dy leauwe, je moatte it fertrouwen ha en dan kinne je mei praten, en op ‘e tiid neat sizze wat berikke.’’ Want Van der Beek is niet iemand die vlak na een nederlaag op het kaatsveld iets zegt, pas op de training komt dat ter sprake. 

Fysieke fitheid is de basis van alles, ,,Ik hoech harren it keatsen net mear te learen, dat kinne se wol.’’ Zorgen dat ze fit zijn is het uitgangspunt van de man die ook JO16 en het tweede elftal van zondagsclub VC Trynwâlden onder zijn hoede heeft. Begripvol als de privésituatie daar  om vraagt, de mentale gesteldheid lezen en af en toe een verbaal speldenprikje uitdelen of streng optreden. Zoals die keer dat Martijn Olijnsma op een zaterdag tegen een rode kaart opliep, ,,Snein om 9.00 oere op it keatsfjild fan Hijum wêze, ik ha it perk klearlizzen’’, zo gebood Van der Beek.

Maar ook samen met de jongens in zijn omgebouwde garage kijken naar voetbal of opnames van het kaatsen met behulp van een beamer en een groot scherm. Want:   ,,Ik wol ‘serieuze’ wille ha.’’  Voor jaargang 2020 is Van der Beek al weer benaderd, hij houdt het voorlopig in beraad met een schuin oog op wat er thuis nog moet gebeuren. ,,As ik it wer doch, wol ik frij yn ‘e holle wêze want it is net allinne keatsen, der komme ek in soad priveesaken foarby want je krije de heiten en memmen der ek by. Ik ha dit jier bewust neat dien, want je wolle it net heal dwaan fansels.’’  

CollageRomke_Fotor

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers