contact zoeken wedstrijden

Heren 1e klasse Vrije formatie onbeperkt

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum25-08-2019
Tijd11:00
CategorieHeren 1e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingMAKKUM
PlaatsMakkum
ScheidsrechterWierstra, D.
Tolsma H.
1 Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Lennart Adema MAKKUM FR
Patrick Scheepstra FRANEKER
2 Redmer Zaagemans WITMARSUM
Lucas Postma DRONRYP
Jasper Jager DRONRYP
3 Harmen Schuitmaker SLAPPETERP
Jolt Vollema PEINS
Roeland van der Ploeg FERWERT
4 Jouke Vlasbloem MAKKUM FR
Hyltje Bosma MAKKUM FR
Pieter Jan Leijenaar EXMORRA
5 Lieuwe v.d. Werff KOARNJUM
Sjoerd Smits BRITSUM
Riemer Hoekstra EE
6 Simon Zijlstra EASTERLITTENS
Jelle Scharringa WJELSRYP
Paulus Yde Walda WJELSRYP
7 Johan Diertens DRONRYP
Kevin Jordi Hiemstra KOARNJUM
Patrick van Dellen BERLTSUM
8 Menno Galama TJERKWERD
Jan Sipke Tuinman DRONRYP
Ruben Eijzenga BERLTSUM
9 Steven Koster TZUM
Jorn Lars van Beem DRONRYP
Jesper Tolsma REDUZUM
10 André van Dellen BERLTSUM
Jouke Bosje LEEUWARDEN
11 Wierd Baarda DRONRYP
Marco de Groot FRANEKER
Roel Pieter de Jong RIED
12 Wessel v.d. Woud GOUTUM
Hielke Beijering HIJUM
Dirk-Henk Kuipers ARUM
13 Corné Tuinenga BERLTSUM
Wiebe Wessel Bos DOKKUM
Riemer Hoekstra EE
14 Arne Tigchelaar FRANEKER
Justin van Dijk ARUM
Jan Hof FRANEKER
15 Bouke Willem Tuinman DRONRYP
René de Haan FRANEKER
Yannick Hielkema BITGUM
16 Paul Dijkstra BITGUM
Hendrik Jan v.d. Velde MAKKUM
17 Youri de Groot MENAAM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers