contact zoeken wedstrijden

Junioren Door elkaar loten

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum28-06-2019
Tijd16:30
CategorieJunioren
SoortDoor elkaar loten
VerenigingVVV MENAEM
PlaatsMenaam
ScheidsrechterHijlkema K.
1 Jisse Kemper BERLTSUM
Roel Pieter de Jong RIED
Keimpe Brander HEEG
2 Wybren Postma INGELUM
Riemer Hoekstra EE
Harmen Schuitmaker SLAPPETERP
3 Lieuwe v.d. Werff KOARNJUM
Laas Pieter van Straten FEINSUM
Habtamu Emke de Hoop WOMMELS
4 Wessel Miedema BERLTSUM
Sjoerd Smits BRITSUM
Wytze Wassenaar WIER
5 Jelger de Boer HOMMERTS
Wessel v.d. Woud GOUTUM
Jan-Sjouke Weewer BITGUMMOLE
6 Paul Dijkstra BITGUM
Jesper Tolsma REDUZUM
Pieter Jan Leijenaar EXMORRA
7 Gerard de Vries BITGUM
Hielke Beijering HIJUM
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR
8 Auke Boomsma MORRA
Jeroen de Boer SPANNUM
Gabe-Jan van Popta LOLLUM
9 Wessel Hilverda WINSUM FR
Youri de Groot MENAAM
Jolt Vollema PEINS
10 Bouke Willem Tuinman DRONRYP
Dirk-Henk Kuipers ARUM
Lucas Postma DRONRYP
11 Klaas Jan Oosterbaan SCHARNEGOUTUM
Gerben de Boer GAAST
Albert Feenstra EXMORRA
12 Patrick van Dellen BERLTSUM
Jelle Cnossen BOLSWARD
Kevin Jordi Hiemstra KOARNJUM
13 Corné Tuinenga BERLTSUM
Wessel Schraa WOMMELS

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers