contact zoeken wedstrijden

Heren 2e klasse Vrije formatie onbep

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum23-06-2019
Tijd10:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingREAHUS-TURNS
PlaatsReahus-Turns
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Menno Galama TJERKWERD
Jan Sipke Tuinman DRONRYP
Ruben Eijzenga BERLTSUM
2 Wessel v.d. Woud GOUTUM
Sytse Koree ANJUM
Dirk-Henk Kuipers ARUM
3 Wierd Baarda DRONRYP
Marco de Groot FRANEKER
Roel Pieter de Jong RIED
4 Dirk-Yde Sjaarda EASTEREIN
Robert Sijbesma EASTEREIN
Jan Schurer EASTEREIN
5 Pieter Sijberen Scharringa WJELSRYP
Jacob Klaas Haitsma WOMMELS
Siebe Greidanus WJELSRYP
6 Doede Rients Okkema EASTEREIN
Sjoerd Teake Kooistra BOLSWARD
Sybren Poelsma DRONRYP
7 Jasper Jager DRONRYP
Lucas Postma DRONRYP
Wessel Hilverda WINSUM FR
8 Willem Jan Postma BOLSWARD
Michel Nesse SIBRANDABUORREN
Gerben de Boer GAAST
9 Arne Tigchelaar FRANEKER
Justin van Dijk ARUM
Jan Hof FRANEKER
10 Klaas Jan Oosterbaan SCHARNEGOUTUM
Douwe Lycklama à Nijeholt IT HEIDENSKIP
Ignas Dijkstra MANTGUM
11 Joram Dijkstra WAAKSENS
Sjoerd Atze de Jong WITMARSUM
Frans Dooper WITMARSUM
12 Gerrit Dijkstra ANJUM
Albert Feenstra EXMORRA
Auke-Geert Ybema FERWOUDE
13 Jurjen Miedema HILAARD
Raymon Cuperus HILAARD
Gabe Sytema DEINUM
14 Harmen Schuitmaker SLAPPETERP
Jolt Vollema PEINS
Roeland van der Ploeg FERWERT
15 Gerrit Jan Duiven HIDAARD
Hendrik Bouwhuis SNEEK
Leon Bekema BOLSWARD
16 Jan Tijtsma ANJUM
Wiebe Dijkstra ANJUM
Hielke Beijering HIJUM
17 Jelmer v.d. Meer TZUMMARUM
Jelle Pieter van de Walt TZUMMARUM
Nick Leistra TZUMMARUM
18 Redmer Zaagemans WITMARSUM
Jan Jelle Jongsma DAMWALD
Jan-Sjouke Weewer BITGUMMOLE
19 Simon Zijlstra EASTERLITTENS
Jelle Scharringa WJELSRYP
Paulus Yde Walda WJELSRYP
20 Gerard de Vries BITGUM
Habtamu Emke de Hoop WOMMELS
Wytze Wassenaar WIER

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers