contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B + herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum05-06-2016
Tijd10:00
CategorieJongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingONDERLING GENOEGEN
PlaatsHuizum
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Hein Joostema BERLTSUM
Redmer Zaagemans WITMARSUM
Geert Siegersma MINNERTSGA
2 Jort Norder FRANEKER
Jorrit Tolsma ARUM
Wessel Schraa WOMMELS
3 Siard Bloemsma FRANEKER
Yannick Hielkema BITGUM
Æbe Haima WEIDUM
4 Redmer Wijnstra GOUTUM
Jan Harmen Folkerts LOLLUM
Hedser Mud WERGEA
5 Jelmer de Vries BITGUMMOLE
Wesley Vriesema MINNERTSGA
Robert Loonstra MINNERTSGA
6 Patrick Bosje FRANEKER
Stefan van der Meer BAARD
Mark Polstra MENAAM
7 Jarno Hoonstra LEEUWARDEN
Lucas Postma DRONRYP
Remco Anema BERLTSUM
8 Jan Sijtsma WOMMELS
Mike van den Berg GROU
Evert Auke Hiemstra MENAAM
9 Gerrit Dijkstra ANJUM
Wieberen Bruinsma INGELUM
Willem van Abbema SCHETTENS
10 Idsert Wijnja WOMMELS
Jeroen de Boer SPANNUM
Pier Koopmans WEIDUM
11 Jorrit Sjoerdsma REDUZUM
Redmer Huitema JUTRIJP
Ignas Dijkstra MANTGUM
12 René de Haan FRANEKER
Albert Feenstra EXMORRA
Markus Heeringa REDUZUM
13 Jasper de Boer SPANNUM
Timen van Gelderen GAUW
Thomas Miedema GROU
14 Gerard de Vries BITGUM
Arjan Oevering HARLINGEN
Douwe Sieswerda HARLINGEN
15 Gabe-Jan van Popta LOLLUM
Bouke Andries Boersma REDUZUM
Martin Schinkel DONGJUM
16 Douwe Lycklama à Nijeholt IT HEIDENSKIP
Nanne Rijpstra STIENS
Wytse Yntema WOMMELS
17 Gjalt Sjirk de Groot MANTGUM
Klaas Jan Oosterbaan SCHARNEGOUTUM
Werner Veenstra GROU
18 Wessel v.d. Woud GOUTUM
Arnout Meijer WOMMELS
Dennis Reekers LEEUWARDEN
19 Patrick Kramer ARUM
Jesse de Jong GROU
Chris de Groot KOARNJUM
20 Sytse Koree ANJUM
Hessel de Ree REDUZUM
Jurjen Miedema HILAARD
21 Hidde Poelstra MINNERTSGA
Libbe Mud WERGEA
Youri de Groot MENAAM
22 Foeke Jan Raap RAERD
Hessel de Groot SCHARNEGOUTUM
Michiel Anema ACHLUM
23 Dirk-Henk Kuipers ARUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers