contact zoeken wedstrijden

Pupillenmeisjes Afdeling afd

14 juni 2014 10:00
Easterein
Categorie Pupillenmeisjes KNKB
Soort Afdeling
Vereniging KF EASTEREIN
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris W. Sjaarda
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Mei in list fan 17 pertoer yn de ôfdieling gienen de famkes om 10 oere los.
Nei de earste omloop gie de ôfdieling fierder mei 9 pertoer en kamen der 12 pertoer yn de opstap. Dizze famkes keatse yn twa-tallen.

Mei de ôfdieling waard der geweldich keatst. Wat in talint sit derby. De froulju earste klasse kinne harren mar klear meitsje at dizze froulju sa fier binne. Se ha fêst wolris efkes stiekem sjoen op it fjild nêst harren. De prizen binne as folgt:

3e priis:Winsum: Jeltine Meulenaar, Marlies Bonnema, Anna Rob
2e priis: Makkum: Indy Tuinier, Larissa Smink, Anouk Smink
1e priis: Easterein: Corrie Kroondijk, Nynke Paauw, Roelie Kroondijk

Bij de opstap foel op dat yn dizze finale ek pertoer 3 en 12 yn de finale stienen.
Der waarden de prizen as folgt ferdield:

3e priis: Dian Dijkstra, Jirnsum en Marrit Meijer, Wommels
2e priis: Machteld Veldman, Easterein en Jeanet Bakker, Berltsum
1e priis: Esmee de Groot, Koarnjum en Silke Heinsma, St Anne

We ha in prachtige dei hân mei help fan in hiele protte frijwilligers. Wol bisûnder te fermelden dat der nêst ús eigen fertroude skiedsrjochter René Velzen help hân ha fan twa skiedsrjochters út Mantgum, te witten Kuipers en Anema.Dizze mannen wolle we graach nochris tige tank sizze.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers