contact zoeken wedstrijden

Federatie Pupillen Door elkaar loten pupillen

25 mei 2012 16:00
Goenga
Categorie Pupillen
Soort Door elkaar loten
Vereniging DE LEGE GEAEN
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris H. van Gelderen
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1. Feike Douwe Zijlstra (Folsgeare) en Lammert Wiersma (De Hommerts)
2. Marije Sweering (Folsgeare) en Selma de Boer (Easterein)
3. Marieke Schaap (Turns) en Bart Frank Bouma (Jutryp)
Ferliezersrûnte:
1. Jelger de Boer (De Hommerts) en Marie Veltman (De Hommerts)
2. Leon van Schepen (Goaiïngea) en Riemy Reitsma (Easterwierrum)
3. Jacob Visser (Boazum), Marcel de Groot (Goaiïngea) en Margriet Jellema (Easterein)

Yn dizze klasse regearde it oppermachtige duo Feike Douwe Zijlstra en Lammert Wiersma. Nûmer 1 op 'e list waard ek nûmer 1. Allinnich yn de 1e omloop hienen se de mearste tsjinstân (5-3 6-2). Dêrnei folgen 3 partijen fan 5-1. In tige fertsjinne oerwinning dus!
Yn de finale fan de ferliezersrûnte wienen Jelger de Boer en Marie Veltman krekt even te sterk foar Leon van Schepen en Riemy Reitsma. It wie wol in moaie partij.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers