contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten verl. Ronde

8 juli 2012 10:00
Reduzum
Categorie Pupillenjongens KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KF JAN REITSMA REDUZUM
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris W. Fopma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

De pupillejonges keatsten hjoed yn Reduzum. Op de B list stoenen troch in tal ofmeldingen noch 26 partoer. Trochdat der de hiele dei flot trochkeatst waard koene de finales út foar 5 oere, mar krigen dizze mantsjes yn de finales dochs noch in dikke bui op'e holle!

Eerste priis wie foar Lars Bijlsma (Franeker) en Paul Dijkstra (Bitgummole)
Twadde priis: Ignas Dijkstra (Mantgum) en Jesse de Jong (Grou)
Tredde prizen: Werner Veenstra (Grou) en Frank Scheffer (Ried)/Dennis Strikwerda (Exmorra) en Johan Hotsma (Wergea)

ôffalronde:
Eerste priis: Jelmer Boomsma (Minnertsgea) en Jeroen de Boer (Spannum)
Twadde priis: Jorrit Sjoerdsma (Reduzum) en Stan van der Berg (Grou)
Tredde prizen: Tjerk Kemper (Dronryp) en Mark Minnesma (Dronryp)/Lucas Postma (Dronryp) en Stefan Heitmeijer (Berltsum)

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers