contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten herkansing

2 juli 2011 10:00
Easterein
Categorie Jongens KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KF EASTEREIN
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris W. Sjaarda
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Wedstriidferslach KNKB jonges B klasse t.i.l. + ferl.
Nei inkele feroarings yn de list (troch ôfmeldingen) koene we om 10 oere starte mei 15 partoeren yn de B klasse.

Yn de winnersronde komme Remco Kuperus, Tjitte Folkertsma, Willem Siebe Hilverda yn de finale troch te winne fan Johannes Bonnema, Wybrand Boersma, Gerrit Scharringa mei 5-5:2-6. Yn de oare heale finale is de winst foar Frans Hooper. Mart van der Molen, Doede Rients Okkema mei 3-5:2-6 op Thomas Kuperus, Bert Couperus, Emiel Wijma.
De tige spannende finale bringt alles oan de hang. Op 5-5:6-6 giet de winst nei Remco Kuperus c.s.

1e priis: Remco Kuperus, Tjitte Folkertsma, Willem Siebe Hilverda
2e priis: Frans Hooper. Mart van der Molen, Doede Rients Okkema
3e priis: Johannes Bonnema, Wybrand Boersma, Gerrit Scharringa
3e priis: Thomas Kuperus, Bert Couperus, Emiel Wijma

Yn de herkansingsronde ek al in spannende heale finale. Wietse Fopma, Jesse Rinia, Sander Kingma winne mei alles oan de hang fan Remco Dijkstra, Bouke Fopma, Jorrit Joustra. Yn de oare heale finale binne Patrick Nauta, Marco Weijer, Nies Douwe Yntema mei 5-3:6-4 te sterk foar Dennis Paasen, Romke Kroondijk, Jesper de Groot. Ek yn de finale fan de herkansing wurdt fûleindisch striden en Wietse Fopma c.s. pakke hjir de winst mei 5-4:6-4.

1e priis: Wietse Fopma, Jesse Rinia, Sander Kingma
2e priis: Patrick Nauta, Marco Weijer, Nies Douwe Yntema

In tige slagge keatsdei yn Easterein. Mei tank oan de nije stiper fan K.F. Easterein, ACCON AVM.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers