contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten A klasse

2 juli 2011 11:00
Easterein
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten A-klasse
Vereniging KF EASTEREIN
Wedstrijdsecretaris W. Sjaarda
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Wedstriidferslach KNKB jonges A-klasse t.i.l. Easterein 02-07-2011

Ûnder goede mar wol wat kâlde waarsomstannichheden gie de A klasse om 11 oere los.
D'r waard yn 2 poules keatst fan elts 4 partoer. Yn poule A waarden Willem Heeringa, Allard Hoekstra en Arjen van der Zee 1e mei 21 punten (5-1:6-4, 5-5:6-4 en 5-2:6-4). Poule B waard wûn troch:Haye Jan Nicolay, Jan Bauke Tolsma en Johannes van der Veen mei 17 punten (5-2:6-6, 5-4:6-2 en 3-5:2-6) .

Nei in spannende striid, wêr't de lettere winners mei 5-1 efter stiene, waard de finale wûn troch Haye Jan Nicolay, Jan Bauke Tolsma en Johannes van der Veen mei 5-5:4-6. De 'lytse finale' tusken de nûmers 2 fan beide poules gie tusken Jelle Scharringa, Roan-Hein Joostema, Wierd Baarda en it partoer fan Jan Schurer, Jelle Attema en Kars Zeinstra. Dizze wedstriid waard wûn troch it partoer fan Jan Schurer c.s. mei 5-1 6-6.

In tige slagge keatsdei yn Easterein. Mei tank oan de nije stiper fan K.F. Easterein, ACCON AVM.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers