contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten +verl.afdeling

17 juni 2007 11:00
Weidum
Categorie Schooljongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging NIJE KRIICH
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Menno van Zwieten (Peins), Berry de Jong (Lytsewierrum) en Tjeerd de Vries (Wommels) binne snein winner wurden fan'e troch inoar lotsjen partij yn Weidum. Mei de ferliezers út'e ôfdielingspartij stienen der 16 partoer op'e list.

De twadde priis wie foar Folkert Bergsma (Reduzum), Douwe v.d. Schaaf (Seisbierrum) en Dennis Dijkstra (Wouterswoude). De tredde prizen wienen foar Anno Galema (Burgwert), Joeke Ids de Vries (Wyns) en Ramon Hoogerhuis Tsummearum en it partoer fan Xavier Mulder (Burgwert), Hendrik de Boer (Wommels) en Hessel Braaksma (Menaam).

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers