contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B+verliezersron

19 mei 2007 10:00
Easterein
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging KF EASTEREIN
Wedstrijdsecretaris W. Sjaarda
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Der stienen 19 partoeren op de list, mar der bleaun 18 oer troch 2 útfallers yn de A-klasse en 1 yn de B-klasse. Fan de 7 keatsers út Easterein/Hidaard hienen 3 in priis.

Yn de finale fan de ferliezersrûnte kamen Eelco, Gosse en Fokke Jan, nei winst op Bauke, Jelte en Jelle (5-3:6-0) tsjinoer Chris, Anne en Piter te stean. De finale wie net sa spannend, 5-0:6-6 foar Eelco en-dy.

By de winners keatsten Dennis, Jarco en Egbert de heale finale tsjin de lettere krânsewinners en ferlearen mei 0-5:4-6. De finale wie wol spannend. Ewout, Focko en Sjouke ferlearen krekt fan Gerrit Jan, Titus en Doede mei 5-3:6-4.

1. Gerrit Jan Duiven, Hartwert, Titus Witteveen, Skettens, Doede Kooistra, Easterein
2. Ewout de Boer, Easterein, Focko Smits, Jirnsum, Sjouke Hellinga, Damwâld
3. Dennis de Bruin, Tsjummearum, Jarco Klaas Pompstra, Easterein, Egbert Heins, Ysbrechtum
Ferliezersrûnte
1. Eelco Boonstra, Frjentsjer, Gosse Beeksma, Koarnjum, Fokke Jan Kooistra, Hartwert
2. Chris Hoekstra, Spannum, Anne Wind, Penjum, Piter Postma, Koarnjum
3. Bauke Triemstra, St Jacob, Jelte Visser, Seisbierrum, Jelle de Jong, Kubaard
Stiper Wietse B. Ligthart – bouw-tekenburo te Wommels

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers