contact zoeken wedstrijden

Federatie Snits e.O. Junioren Door elkaar loten

10 juli 2015 14:00
Easterein
Categorie Heren junioren KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KF EASTEREIN
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris W. Sjaarda
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Freed 10 july wie dêr de federaasje partij fan de federaasje Snits e.o. te Easterein. Stiper fan dizze partij is Autoschade Service van Krimpen út Boalsert. Dêr wiene san dikke 100 bern te keatsen yn 6 kategoryen. It waar siet goed mei en de sfeer wie gemoedlik.
Pryswinners bij de Welpen:
winnersrûnde:
1e Sido Harkema ( Spannum) , Sascha van Vugt (Hommerts)
2e Berber Rob ( Winsum), Sjoukje Gerbrandy (Goaiïngea)
3e Jelvin Kaper ( St Annaparochie), Luuk Meijer (Wommels)
ferliezersrûnde :
1e Niels Hiemstra ( Easterein), Berber vd. Goot (Goaiïngea)
2e Jochem Postma ( Reahûs) , Anouk Delfsma ( Wommels)

Pupillen famkes
1e Jetske de Boer ( Hommerts) , Marrit Hiemstra ( Easterein)
2e Frieda Hofman ( Hommerts), Ingrid Dijkstra ( Folsgeare)

Pupillen jonges
winnersrûnde:
1e Jitze Floris ( Joure), Jelmer Brouwer ( Easterein)
2e Redmer Wiersma ( Easterein), Arjen Stremler ( Easterein)
ferliezersrûnde:
1e Jesse Kroondijk ( St Annaparochie) , Bauke Reijnhoudt ( Easterein)
2e Niels de Boer ( Spannum) , Redmer Stegenga ( Easterein)

Skoaljonges en famkes
winnersrûnde:
1e Jelger de Boer ( Hommerts), Iris Oosterbaan ( Skearnegoutum)
2e Anna Rob ( Winsum) , Johannes Breeuwsma ( Nijlân)
ferliezersrûnde
1e Klaas J. Oosterbaan ( Skearnegoutum), Machtelt Veldman ( Easterein), Gerben Gerbrandy ( Reahûs)
2e Hendrik v.d. Eems ( Easterein), Lammert Wiersma ( Hommerts), Afke Ligthart (Gauw)

Jonges en famkes
1e Daniel Rob ( Winsum) , Sytze B.de Witte ( Easthim), Sanne de Vries ( Snits)
2e Aletta van Popta ( Lollum), Jacob Visser ( Boazum), Willem Koopmans ( Britswert)

Junioren
1e Fabian Noordhuis ( Boalsert) , Marc Speerstra (Tsjalhuzum), Vera Mooij (Folsgeare)
2e Jouke Dotinga ( Gauw) , Baukje Terpstra ( Easterein)


Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers