contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten B + herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum18-08-2013
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingWIER
PlaatsWier
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Folkert Groen WERGEA
Wilke van der Meulen STIENS
2 Bauke Folkerts EASTERLITTENS
Menno Osinga INGELUM
3 Chris Miedema SINT ANNAPAROCHIE
Ingmar Wijma MAKKUM FR
4 Marco van Dijk FERWERT
Pieter Bonnema WINSUM FR
5 Bauke Zuiderhof BERLTSUM
Douwe Lycklama à Nijeholt IT HEIDENSKIP
6 Aaron Palma BITGUM
Wytse Vollema PEINS
7 Mark Minnesma DRONRYP
Allard Dijkstra LEEUWARDEN
8 Markus Heeringa REDUZUM
Geert Siegersma MINNERTSGA
9 Hedser Mud WERGEA
Rinze Alberda DRONRYP
10 Remco Osinga MENAAM
Marten Jansen SEXBIERUM
11 Erik Minne Cats MENAAM
Germ van Popta LOLLUM
12 Jasper Pranger SNEEK
Redmer Zaagemans WITMARSUM
13 Ignas Dijkstra MANTGUM
Jaap Jan Rienks BOER
14 Tim Bijlsma FRANEKER
Bas van Wigcheren BERLTSUM
15 Freerk Blanksma WIER
Werner Roorda STIENS
16 Niels Nieuwhof BERLTSUM
Hessel Postma WINSUM
17 Stan van den Berg GROU
Bastiaan Ynema BERLTSUM
18 Christiaan Stremler EXMORRA
Sybren van der Schaar OUDEBILDTZIJL
19 Simon van der Vaart SPANNUM
Folkert Smid WITMARSUM
20 Jeroen Haarsma MINNERTSGA
Germ Epema ARUM
21 Klaas Jan Oosterbaan SCHARNEGOUTUM
Tjardi Hoeksma GROU
22 Jorn Dijkstra MAKKUM FR
Douwe Dijkstra INGELUM
23 Roan Hooghiemster WIJNALDUM
Gerwin Dijkstra ANJUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers