contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten B + herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum13-07-2013
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKF YN 'E LIJTE
PlaatsFolsgare
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Christiaan Stremler EXMORRA
Geert Siegersma MINNERTSGA
2 Hidde de Vries MINNERTSGA
Wiebren Posthuma FOLSGARE
3 Dirk-Henk Kuipers ARUM
Jorrit Tolsma ARUM
4 Remco Osinga MENAAM
Gerwin Dijkstra ANJUM
5 Menno Osinga INGELUM
Wessel v.d. Woud GOUTUM
6 Marten Jansen SEXBIERUM
Niels Nieuwhof BERLTSUM
7 Wytse Vollema PEINS
Marco van Dijk FERWERT
8 Anco Vroom BRITSUM
Thomas Dijkstra BERLTSUM
9 Jorn Lars van Beem DRONRYP
Rick Minnesma DRONRYP
10 Xander Nauta MAKKUM
Germ Epema ARUM
11 Steven Koster TZUM
Ruurd Faber KIMSWERD
12 Klaas Jan Oosterbaan SCHARNEGOUTUM
Tim Bijlsma FRANEKER
13 Roan Hooghiemster WIJNALDUM
Redmer Cnossen TZUM
14 Jeroen Haarsma MINNERTSGA
Ingmar Wijma MAKKUM FR
15 Tieme Alberda DRONRYP
Ignas Dijkstra MANTGUM
16 Hidde Poelstra MINNERTSGA
Bauke Folkerts EASTERLITTENS
17 Redmer Zaagemans WITMARSUM
Folkert Groen WERGEA
18 Simon van der Vaart SPANNUM
Tjerk Smink BAAIUM
19 Wessel Schraa WOMMELS
Jorn Dijkstra MAKKUM FR
20 Mark Minnesma DRONRYP
Aaron Palma BITGUM
21 Hedser Mud WERGEA
Folkert Smid WITMARSUM
22 Rinke Ties Hoekstra LEEUWARDEN
Tjardi Hoeksma GROU
23 Allard van Wigcheren BERLTSUM
Jarno Wijtsma JIRNSUM
24 Jaap Jan Rienks BOER
Pieter Bonnema WINSUM FR

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers