contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Vrije formatie vf onbeperkt +

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum06-07-2013
Tijd10:00
CategorieSchooljongens KNKB
SoortVrije formatie
VerenigingDE KEATSEBAL
PlaatsWijnaldum
Scheidsrechter
1 Bote Groen WERGEA
René de Haan FRANEKER
Stefan van der Meer BAARD
2 Gerben de Boer GAAST
Jelle Pieter van de Walt TZUMMARUM
Albert Feenstra EXMORRA
3 Menno van der Weide KOARNJUM
Jan-Ytse van de Beek INGELUM
Yannick Hielkema BITGUM
4 Hielke Beijering HIJUM
Ype Akkerman SINT JACOBIPAROCHIE
Jolt Vollema PEINS
5 Minze Klompmaker WYTGAARD
Jesse de Jong GROU
Hessel de Ree REDUZUM
6 Gabe-Jan van Popta LOLLUM
Menno Galama TJERKWERD
7 Martijn Liam van Dijk AKKRUM
Bouke Andries Boersma REDUZUM
8 Simon Jan Mol NIAWIER
Douwe Pieter Kuiper OOSTERNIJKERK
Jan Tijtsma ANJUM
9 Wesley Vriesema MINNERTSGA
Idsert Wijnja WOMMELS
Roeland van der Ploeg FERWERT
10 Marc Burger WITMARSUM
Jan Harmen Folkerts LOLLUM
Patrick Kramer ARUM
11 Jildert Stellingwerf FERWOUDE
Anton Buwalda SCHETTENS
Willem van Abbema SCHETTENS
12 Taeke Hofman DRONRYP
Gjalt van der Hem JORWERT
Gerard de Vries BITGUM
13 Arnout Meijer WOMMELS
Jan Sijtsma WOMMELS
Jort Norder FRANEKER
14 Rik van der Gaast MAKKUM FR
Lars Wijma MAKKUM FR
Alwin v.d. Weerdt MAKKUM FR
15 Thomas Miedema GROU
Francisco de Boer DRONRYP
Lennard Terpstra DRONRYP
16 Wytse Yntema WOMMELS
Robin van der Weg WOMMELS
17 Djurre Seerden FRANEKER
Hein Joostema BERLTSUM
Remco Anema BERLTSUM
18 Ruben Brouwer BERLTSUM
Corné Tuinenga BERLTSUM
Wytze Wassenaar WIER
19 Patrick van Dellen BERLTSUM
Tycho de Groot MENAAM
Harm de Vries TZUMMARUM
20 Evert Auke Hiemstra MENAAM
Durk Ennema SEXBIERUM
Roel Pieter de Jong RIED

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers