contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten del + herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum05-05-2013
Tijd10:00
CategorieSchooljongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKF DE BOPPESLACH
PlaatsHommerts-Jutrijp
Scheidsrechter
1 Wytse Yntema WOMMELS
Djurre Seerden FRANEKER
2 Gerard de Vries BITGUM
Jan Sijtsma WOMMELS
3 Robert Loonstra MINNERTSGA
Stefan van der Meer BAARD
4 Marc Burger WITMARSUM
Corné Tuinenga BERLTSUM
5 Tom Gerard Cats MENAAM
Menno Galama TJERKWERD
6 Willem van Abbema SCHETTENS
Jordi Reitsma JELSUM
7 Thom Buwalda DRONRYP
Chris de Groot KOARNJUM
8 Jan Harmen Folkerts LOLLUM
Wessel van Wier PEINS
9 Clarck Earl Lei MODDERGAT
Libbe Mud WERGEA
10 Minze Klompmaker WYTGAARD
Ferry Meijer TYTSJERK
11 Roeland van der Ploeg FERWERT
Niels Miedema IDSEGAHUIZUM
12 Siard Bloemsma FRANEKER
Jan-Ytse van de Beek INGELUM
13 Marko Hoekstra HOMMERTS
Jorrit Boersma ST. ANNAPAROCHIE
14 Jelle Pieter van de Walt TZUMMARUM
Taeke Hofman DRONRYP
15 Menno van der Weide KOARNJUM
Gjalt van der Hem JORWERT
16 Sander Gerbrandy HOMMERTS
Hein Joostema BERLTSUM
17 Durk Ennema SEXBIERUM
Hielke Beijering HIJUM
18 Max Dirk van Wigcheren BERLTSUM
Jort Norder FRANEKER
19 Remco Anema BERLTSUM
Lennard Terpstra DRONRYP
20 Gerben de Boer GAAST
Tycho de Groot MENAAM
21 Albert Feenstra EXMORRA
Alwin v.d. Weerdt MAKKUM FR
22 René de Haan FRANEKER
Idsert Wijnja WOMMELS
23 Lars Wijma MAKKUM FR
Paul Dijkstra BITGUMMOLE
24 Patrick van Dellen BERLTSUM
Francisco de Boer DRONRYP
25 Roel Pieter de Jong RIED
Hessel de Ree REDUZUM
26 Patrick Kramer ARUM
Jolt Vollema PEINS
27 Ype Akkerman SINT JACOBIPAROCHIE
Ype Bert van der Logt MAKKUM FR
28 Wesley Vriesema MINNERTSGA
Lars Onrust MAKKUM FR
29 Mike van den Berg GROU
Bote Groen WERGEA
30 Bouke Willem Tuinman DRONRYP
Harm de Vries TZUMMARUM
31 Martijn Liam van Dijk AKKRUM
Bouke Andries Boersma REDUZUM
32 Simon Jan Mol NIAWIER
Wieberen Bruinsma INGELUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers