contact zoeken wedstrijden

Senioren Door elkaar loten

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum30-04-2011
Tijd10:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortDoor elkaar loten
VerenigingDRACHTEN
PlaatsDrachten
Scheidsrechter
1 Rudolf Soepboer HOLWERD
Jan Brandt Wiersma GROU
Roel Hoekstra TERNAARD
2 Robert de Bruin TZUMMARUM
Gerrit Meijer HURDEGARYP
Michiel Scheepvaart MAKKUM FR
3 Pieter Vogels GRONINGEN
Thomas van Zuiden TJERKWERD
Sjoerd de Jong SINT ANNAPAROCHIE
4 Joeke Ids de Vries WYNS
Jelte Visser SEXBIERUM
Pytrik Hiemstra EASTEREIN
5 Tjisse Steenstra BITGUM
Hielke Miedema STIENS
Age Sikma ALDTSJERK
6 René Anema BALK
Jitze de Jong WIJNALDUM
Willem Jan Postma EXMORRA
7 Peter de Boer LEEUWARDEN
Sip Jaap Bos ANJUM
Klaas Goodijk ARUM
8 Hyltje Bosma MAKKUM FR
Pieter Sijberen Scharringa WJELSRYP
Hein Rodenhuis RIED
9 Rick Poortstra SINT JACOBIPAROCHIE
Bauke Dijkstra EASTEREIN
Jan Sjoerd Tolsma DEINUM
10 Arnold Zijlstra TZUMMARUM
Peter van Zuiden TJERKWERD
Menno van Zwieten PEINS
11 Hendrik Jan v.d. Velde BOLSWARD
Michel v.d. Veen FRANEKER
Lennart Adema MAKKUM FR
12 Tjibbe Hansma MUNEIN
Aloys Freitag MAKKUM FR
Gerrit Jan Duiven HARTWERD
13 Pieter Jan Plat SINT ANNAPAROCHIE
Mannes van Weert LEEUWARDEN
Feiko Broersma EASTERLITTENS
14 Douwe Anema NES GEM DONGERADEEL
Dirk-Yde Sjaarda EASTEREIN
Hillebrand Visser MAKKUM
15 Jan Hof FRANEKER
Gosse Beeksma CORNJUM
Elgar Boersma FOUDGUM
16 Dennis Wijnjeterp HARLINGEN
Steven de Bruin TZUMMARUM
Bauke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
17 Hille Saakstra DRONRIJP
Krijn Hiemstra SINT ANNAPAROCHIE

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers