contact zoeken wedstrijden

Senioren Vrije formatie

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum22-08-2009
Tijd10:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingKF WOMMELS
PlaatsWommels
Scheidsrechter
1 Marinus Grond ENGELUM
Sjoerd Teake Kooistra HARTWERD
Douwe Anema NES GEM DONGERADEEL
2 Robert Rinia ARUM
Marten Faber EASTEREIN
Aloys Freitag MAKKUM FR
3 Pieter van Althuis PEINS
Siebe Greidanus WJELSRYP
Tjibbe Hansma MUNEIN
4 Pieter Vogels FIRDGUM
Pytrik Hiemstra EASTEREIN
Jan Sjoerd Tolsma DEINUM
5 Durk Klijnsma WOMMELS
Bertus Bootsma WOMMELS
Reitse Klijnsma WOMMELS
6 Jelte-Pieter Dijkstra EASTEREIN
Hans Wassenaar TZUMMARUM
Lennart Adema MAKKUM FR
7 Geert Dijkstra WINSUM FR
Redmer Strikwerda WOMMELS
Tsjerk Elsinga WIJNALDUM
8 Jelmer Hofstee WJELSRYP
Hendrik Jan v.d. Velde MAKKUM FR
Thomas van Zuiden TJERKWERD
9 Willem Rienks WAGENINGEN
Sybren Gerbens DE KNIPE
Gerrit Groen WERGEA
10 Hein Rodenhuis RIED
Roelof Hiemstra RIED
Rudolf Soepboer HOLWERD
11 Michiel Scheepvaart MAKKUM FR
Bauke Dijkstra EASTEREIN
Steven de Bruin TZUMMARUM
12 Marten v.d. Leest DRONRIJP
Pieter Jan Plat SINT ANNAPAROCHIE
Feiko Broersma EASTERLITTENS
13 Jan Brandt Wiersma GROU
Hillebrand Visser SCHETTENS
Jouke Bosje BAAIUM
14 Gerben Hein Wijtsma LIOESSENS
Jacob Zaagemans WORKUM
Peter de Boer LEEUWARDEN
15 Arnold Zijlstra TZUMMARUM
René Anema BALK
Frederik van der Meij BERLIKUM FR
16 Site Ferwerda STIENS
Gerrit Meijer HURDEGARYP
Dennis Wijnjeterp DONGJUM
17 Johan Kwast HARLINGEN
Niels van der Wal WEIDUM
Sip Jaap Bos ANJUM
18 Danny Roos EASTEREIN
Sytze Kooistra EASTEREIN
Stefan van der Weg WOMMELS
19 Gert-Jan Faber OUDE BILDTZIJL
Patrick Scheepstra FRANEKER
Edwin Seepma FRANEKER
20 Frans Fopma WOMMELS
Klaas Goodijk WINSUM FR
Dennis de Bruin TZUMMARUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers