contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten verliezersronde

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum30-08-2008
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKF S.M.I. WJELSRYP
PlaatsWjelsryp
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Willem Ruisch STIENS
Gerard van der Beek OENTSJERK
2 Jehannes Gietema EXMORRA
Edwin Miedema PEINS
3 Harm Smit REDUZUM
Gerrit Winkel STIENS
4 Ivo Haitsma WITMARSUM
Noa van Gils DRONRIJP
5 Pieter van der Schoot SEXBIERUM
Sybren Blanksma DRONRIJP
6 Evert Telenga MENALDUM
Marco Weijer WOMMELS
7 Jesse Rinia MAKKUM FR
Shermon Daal GROU
8 Roy van den Berg GROU
Jorrit Meinsma JORWERT
9 Marten Bergsma MINNERTSGA
Pieter Postma WINSUM FR
10 Sjoerd Visser HOLWERD
Willem Siebe Hilverda NIJLAND
11 Wierd Baarda DRONRIJP
Jelle Jan Veltman DRONRIJP
12 Rémon Tie Bouma EASTEREIN
Auke Walstra ARUM
13 Ewald Seepma OOSTERNIJKERK
Pieter Sijtsma WOMMELS
14 Remmelt Bouma WEIDUM
Willem van de Beek ENGELUM
15 Kars Eekema DRONRIJP
Stef de Warle WJELSRYP
16 Bart Reijenga WITMARSUM
Emiel Wijma MAKKUM FR
17 Mart van der Molen WITMARSUM
Gerrit Scharringa WJELSRYP
18 Piter van der Ploeg HOLWERD
Joran Gerbranda SEXBIERUM
19 Johannes van der Meer TYTSJERK
Jari Braaksma SINT ANNAPAROCHIE
20 Wilco van der Veen JIRNSUM
Hesling Seepma OOSTERNIJKERK
21 Haye Jan de Boer WOMMELS
Chris Monfils KIMSWERD
22 Jelte Drijfhout POPPENWIER
Nies Douwe Yntema EASTEREIN
23 Herre de Vries MINNERTSGA
Dennis Fennema FRANEKER
24 Doede Rients Okkema EASTEREIN
Laas Pieter van Straten STIENS
25 Dirjan Bouma GROU
Remco Dijkstra BERLIKUM FR
26 Jelmer Plantenga OUDE LEIJE
Erwin Blauw FRANEKER
27 Hylke Flapper HIDAARD
Bonne Hijlkema JORWERT
28 Bouke Fopma WOMMELS
Sander Kingma DRONRIJP
29 Simon Brolsma TZUMMARUM
Johan Hibma ARUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers