contact zoeken wedstrijden

Senioren Vrije formatie

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum03-08-2008
Tijd10:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingKV HET OOSTEN
PlaatsWergea
Scheidsrechter
1 Sibe Wijbrandi LOENGA
Wietse Punter GROU
Arjen Radix GOENGA
2 Jelle Jan Rodenhuis EASTERLITTENS
Simon Piet Zijlstra EASTERLITTENS
Rene Faber EASTERLITTENS
3 Sibbele Lootsma SNEEK
Marten Hiemstra RIED
Lennart Adema MAKKUM FR
4 Pieter Vogels FIRDGUM
Hyltje Bosma MAKKUM FR
Marten Faber EASTEREIN
5 Robert Grovenstein WINSUM FR
Johan Binnema AKKRUM
Thomas van der Meer BAARD
6 Albert Leeuwen SINT JACOBIPAROCHIE
Jelmer Hornstra DRONRIJP
Jetze Beeksma CORNJUM
7 Arnold Terpstra LEEUWARDEN
Theo Postma LEEUWARDEN
Rein Tempel LEEUWARDEN
8 Marco Seepma LEEUWARDEN
Dennis Wijnjeterp DONGJUM
Jan Jelle Jongsma RINSUMAGEEST
9 Johannes Kuipers HANTUM
Jelle Auke Vrieswijk HANTUM
Elgar Boersma FOUDGUM
10 Marinus Grond ENGELUM
Sjoerd Teake Kooistra HARTWERD
Douwe Anema NES GEM DONGERADEEL
11 Gerrit Groen WERGEA
Jasper Boomsma LEEUWARDEN
André Iedema SINT ANNAPAROCHIE
12 Bouwe de Bruin MANTGUM
Hillebrand Visser SCHETTENS
Steven de Bruin TZUMMARUM
13 Michiel Scheepvaart MAKKUM FR
Redmer Strikwerda WOMMELS
Bauke Dijkstra EASTEREIN
14 Leo Vogels FIRDGUM
Joeke Jan Triemstra ST JACOBIPAROCHIE
Rudolf Soepboer HOLWERD
15 Reinder Veenstra WERGEA
Sjoerd Jan Terpstra WERGEA
Sjirk de Groot JIRNSUM
16 Jelte-Pieter Dijkstra EASTEREIN
Hans Wassenaar TZUMMARUM
Site Ferwerda STIENS
17 Marten v.d. Leest DRONRIJP
Pieter Jan Plat SINT ANNAPAROCHIE
Feiko Broersma EASTERLITTENS
18 Johan Abma GAUW
Jacob Klaas Haitsma WOMMELS
Gerrit Flisijn EASTEREIN
19 Hendrik Tolsma GOUTUM
Michel v.d. Veen FRANEKER
Johannes Boersma WINSUM FR
20 Klaas de Vries WITMARSUM
Pytrik Hiemstra EASTEREIN
Jan Sjoerd Tolsma DEINUM
21 Feite de Haan EASTEREIN
Tjipke Klaas Okkema EASTEREIN
Gert Jan Hiemstra EASTEREIN
22 Jan Brandt Wiersma GROU
Niels van der Wal WEIDUM
Hendrik Jan v.d. Velde MAKKUM FR
23 Hille Saakstra DRONRIJP
Franke Ferwerda STIENS
Hielke Miedema MENALDUM
24 Pieter van Althuis PEINS
René Anema BALK
Frederik van der Meij BERLIKUM FR
25 Peter Tolsma REDUZUM
Dirk Jan van der Woud GOUTUM
Bauke v.d. Graaf BERLIKUM FR
26 Hein Rodenhuis RIED
Gerrit Meijer HURDEGARYP
Marco Lautenbach AMSTERDAM
27 Geert Dijkstra WINSUM FR
Julius de Jong EE
Sip Jaap Bos ANJUM
28 Robert Rinia ARUM
Siebe Greidanus WJELSRYP
Aloys Freitag MAKKUM FR
29 Gerben Hein Wijtsma LIOESSENS
Jacob Zaagemans WITMARSUM
Peter de Boer FRANEKER

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers