contact zoeken wedstrijden

Senioren Vrije formatie

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum02-09-2007
Tijd10:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingKF JAN REITSMA REDUZUM
PlaatsReduzum
Scheidsrechter
1 Geert Dijkstra WINSUM FR
Redmer Strikwerda WOMMELS
Bauke Dijkstra EASTEREIN
2 Jacob Klaas Haitsma WOMMELS
Gerrit Flisijn EASTEREIN
Louwrents Reitsma MENALDUM
3 Hille Saakstra DRONRIJP
Hielke Miedema MENALDUM
Steven van Gorssel MAKKUM FR
4 Feiko Broersma EASTERLITTENS
Julius de Jong EE
Hyltje Bosma MAKKUM FR
5 Pytrik Hiemstra EASTEREIN
Hendrik Tolsma GOUTUM
Jan Sjoerd Tolsma LEEUWARDEN
6 Hendrik Jan v.d. Velde MAKKUM FR
Michiel Scheepvaart MAKKUM FR
Niels van der Wal WAGENINGEN
7 Jelle Jaap Stiemsma LIOESSENS
Bouwe Stiemsma LIOESSENS
Jacob Lei PAESENS
8 Johannes Boersma WINSUM FR
Andries Smink MAKKUM FR
Tjerck Karsten HARTWERD
9 Rudolf Soepboer HOLWERD
Eppie Weidenaar BUITENPOST
Martijn Olijnsma HIJUM
10 Sybren Gerbens DE KNIPE
Thomas Wiebe Swart WIJNJEWOUDE
Gerard Tamminga HEERENVEEN
11 Jacob Zaagemans WITMARSUM
Marco Lautenbach AMSTERDAM
Gerben Hein Wijtsma LIOESSENS
12 Marcus Frietema LONGERHOUW
Rienk Jelle Hibma SCHETTENS
Sytse Hibma SCHETTENS
13 Jan Jorna REDUZUM
Marco Zijlstra REDUZUM
Taeke v.d. Woud REDUZUM
14 Sjoerd Hofstee EASTERWIERRUM
Pieter Hofstee WYTGAARD
Ronald v.d. Veer WINSUM FR
15 Aloys Freitag MAKKUM FR
Jouwert Nicolay CORNJUM
René Anema BALK
16 Simke Altenburg TIRNS
Jurian Rijpma BOAZUM
Sytze Terwisscha van Scheltinga REAHUS
17 Rutger v.d. Meer DELFSTRAHUIZEN
Jan Hospes GRONINGEN
Bauke v.d. Graaf BERLIKUM FR
18 Michel v.d. Veen FRANEKER
Pieter Bakker LEEUWARDEN
Tjibbe Hansma MUNEIN
19 Hans Brinksma REDUZUM
Pieter Alberda REDUZUM
Willem Fopma REDUZUM
20 Robert Roosjen LEEUWARDEN
Reinoud Monsma TZUMMARUM
Jasper Boomsma LEEUWARDEN
21 Dirk-Yde Sjaarda EASTEREIN
Erik Haitsma WOMMELS
Pier Piersma LEEUWARDEN
22 Arnold Terpstra LEEUWARDEN
Theo Postma LEEUWARDEN
René Janse STIENS
23 Peter Dijkstra BEETGUMERMOLEN
André Iedema SINT ANNAPAROCHIE
Gerrit Groen WERGEA
24 Dirk Jan van der Woud GOUTUM
Peter Tolsma REDUZUM
Pieter van Althuis PEINS
25 Alle Jan Anema REDUZUM
Jan Dirk de Groot BUITENPOST
Marten Hiemstra RIED
26 Leo Vogels FIRDGUM
Sip Jaap Bos ANJUM
Site Ferwerda STIENS
27 Hillebrand Visser SCHETTENS
Pieter Vogels GRONINGEN
Pieter Jan Plat SINT ANNAPAROCHIE
28 Wessel Ferwerda STIENS
Klaas Goodijk WINSUM FR
Jelmer Jan Faber OUDE BILDTZIJL
29 Johannes Dijkstra LEEUWARDEN
Gerrit Cornelis Bijlsma GROU
Durk van der Meer GROU
30 Jelmer Algra WIER
Robert Grovenstein WINSUM FR
Johan Binnema AKKRUM
31 Franke Ferwerda STIENS
Marinus Grond ENGELUM
Douwe Anema NES GEM DONGERADEEL
32 Bart Mees v.d. Brug HINNAARD
Klaas Sikke v.d. Brug HINNAARD
33 Johan van Tuinen BERLIKUM FR
Frederik van der Meij BERLIKUM FR
Sjoerd Teake Kooistra HARTWERD
34 Dennis Wijnjeterp DONGJUM
Marten v.d. Leest DRONRIJP
Gerrit Meijer HURDEGARYP
35 André Zijlstra REDUZUM
Hille Bergsma REDUZUM
Pieter Roorda REDUZUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers