contact zoeken wedstrijden

Senioren Vrije formatie

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum03-06-2007
Tijd10:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingKV MINNERTSGA
PlaatsMinnertsga
Scheidsrechter
1 Eppie Weidenaar BUITENPOST
René Janse STIENS
Aloys Freitag MAKKUM FR
2 Rutger v.d. Meer DELFSTRAHUIZEN
Jan Hospes GRONINGEN
Michel v.d. Veen FRANEKER
3 Gerrit Meijer HURDEGARYP
Tjibbe Hansma MUNEIN
Pieter Bakker LEEUWARDEN
4 Marten v.d. Leest DRONRIJP
Peter van Dijk SINT JACOBIPAROCHIE
Simke Altenburg TIRNS
5 Jan Eeltje van der Meij BERLIKUM FR
Marinus Grond ENGELUM
Eric Zittema BERLIKUM FR
6 Gerrit Groen WERGEA
Peter Dijkstra BEETGUMERMOLEN
André Iedema MENALDUM
7 Rienk Jelle Hibma SCHETTENS
Sytse Hibma SCHETTENS
Ilja Tassebajof WONS
8 Johannes Boersma WINSUM FR
Robert Grovenstein WINSUM FR
Kor Kingma MENALDUM
9 Frederik van der Meij BERLIKUM FR
Jetze Beeksma CORNJUM
Sjoerd Teake Kooistra HARTWERD
10 Feiko Broersma EASTERLITTENS
Lennart Adema MAKKUM FR
Gert-Anne van der Bos HOLWERD
11 Michiel Scheepvaart MAKKUM FR
Niels van der Wal WAGENINGEN
Hendrik Jan v.d. Velde MAKKUM FR
12 Gerrit Flisijn EASTEREIN
Jacob Klaas Haitsma WOMMELS
Louwrents Reitsma MENALDUM
13 Marco Lautenbach AMSTERDAM
Erik Tiesma BOLSWARD
Jappie de Boer NIJLAND
14 Redmer Strikwerda WOMMELS
Bauke Dijkstra EASTEREIN
Franke Ferwerda STIENS
15 Pieter Vogels GRONINGEN
Hielke Miedema MENALDUM
Douwe Anema NES GEM DONGERADEEL
16 Gerben Hein Wijtsma LIOESSENS
Jacob Zaagemans WITMARSUM
Hendrik de Jong SINT JACOBIPAROCHIE
17 Tjerck Karsten HARTWERD
Site Ferwerda STIENS
Hillebrand Visser SCHETTENS
18 Robert Rinia ARUM
Renze Hiemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Peter de Boer FRANEKER
19 Klaas Sikke v.d. Brug HINNAARD
Bart Mees v.d. Brug HINNAARD
Lieuwe Jan van der Brug HINNAARD
20 Erwin Knol AKKRUM
Cees Malda BOLSWARD
Albert Leeuwen SINT JACOBIPAROCHIE
21 Rudolf Soepboer HOLWERD
Pieter Jan Plat SINT ANNAPAROCHIE
Wibe Nicolai JIRNSUM
22 Hyltje Bosma MAKKUM FR
Arjen Radix GOENGA
Julius de Jong EE
23 Bauke v.d. Graaf BERLIKUM FR
Jan Dirk de Groot BUITENPOST
Jan Sjoerd Tolsma LEEUWARDEN
24 Ezra Strikwerda JORWERT
Arjan Breeuwsma BOLSWARD
Steven van Gorssel MAKKUM FR
25 Gosse Hellinga DAMWOUDE
Sybe Schaaf BEETGUMERMOLEN
Theun Larooi BEETGUM
26 Dennis Wijnjeterp DONGJUM
Martijn Olijnsma HIJUM
Geert Dijkstra WINSUM FR
27 Sjoerd Boonstra AKKRUM
Leo Vogels FIRDGUM
Sip Jaap Bos ANJUM
28 Marten Hiemstra RIED
Reinoud Monsma TZUMMARUM
Alle Jan Anema REDUZUM
29 Jouwert Nicolay CORNJUM
Johan Binnema AKKRUM
Marten Faber EASTEREIN
30 Pytrik Hiemstra EASTEREIN
Geert Faber STIENS
Hendrik Tolsma GOUTUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers