contact zoeken wedstrijden

Jongens Vrije formatie vf onbep + herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum17-08-2014
Tijd10:00
CategorieJongens KNKB
SoortVrije formatie
VerenigingKC DE BOER
PlaatsStiens
ScheidsrechterBergsma, J.
1 Sjoerd Smits BRITSUM
Willem van de Beek INGELUM
Lieuwe v.d. Werff KOARNJUM
2 Sjaak Bakker ACHLUM
Bauke-Tjalle Anema ACHLUM
Johan Hibma ARUM
3 Jisse Kemper BERLTSUM
Habtamu Emke de Hoop WOMMELS
Robert Broeders RIED
4 Wieger Nutte Visser ANJUM
Jan Tijtsma ANJUM
Klaas Bosma MAKKUM FR
5 Gerrit Winkel STIENS
Mark Jan IJkema FRANEKER
Joran Gerbranda SEXBIERUM
6 Eelke Reinsma MAKKUM FR
Willem van Abbema SCHETTENS
Simen Bootsma MAKKUM FR
7 Hielke Beijering HIJUM
Lennard Terpstra DRONRYP
Jolt Vollema PEINS
8 Jan Harmen Folkerts LOLLUM
Harmen Westra LOLLUM
Sjoerd Keizer TZUMMARUM
9 Piter van der Ploeg HOLWERD
Riemer Hoekstra EE
Ewald Seepma OOSTERNIJKERK
10 Sander Bruinsma BOLSWARD
Fabian Noordhuis BOLSWARD
Jan-Sjouke Weewer SEXBIERUM
11 Auke Boomsma MORRA
Rykhelt Smink BAAIUM
Roy van den Berg GROU
12 Durk Ennema SEXBIERUM
Laas Pieter van Straten FEINSUM
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR
13 Wiebe Dijkstra ANJUM
Nick Leistra TZUMMARUM
Kevin Jordi Hiemstra STIENS
14 Pieter Sijtsma WOMMELS
Jouke Vlasbloem MAKKUM
Jouke Dotinga GAUW
15 Patrick van Dellen BERLTSUM
Ruben Eijzenga BERLTSUM
Harm de Vries TZUMMARUM
16 Patrick Kramer ARUM
Anton Buwalda SCHETTENS
Marc Burger WITMARSUM
17 Roel Pieter de Jong RIED
Dirjan Bouma GROU
Marco de Groot FRANEKER
18 Tycho de Groot MENAAM
Klaas Pier Folkertsma WONS
19 Rik van der Gaast MAKKUM FR
Lars Wijma MAKKUM FR
Alwin v.d. Weerdt MAKKUM FR
20 Johannes Reiker SCHARNEGOUTUM
Sander Gerbrandy HOMMERTS
Lex Potma HOMMERTS
21 Wesley Vriesema MINNERTSGA
Hein Joostema BERLTSUM
Jens Visser MINNERTSGA
22 Edser Rijpstra STIENS
Jetze Lutzen Plantenga HIJUM
Tjisse Poelstra MINNERTSGA
23 Wesley Bollema FRANEKER
Idsert Wijnja WOMMELS
Roeland van der Ploeg FERWERT

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers