contact zoeken wedstrijden

NK Jongens, 1e omloop

In Berltsum wordt om het Nederlands kampioenschap voor jongens 14-16 jaar gekaatst. Er wordt op twee velden gekaatst.

Uitslagen 1e omloop:

1. Winsum - 2. Tzum 3-5 4-6
3. Franeker - 4. Wjelsryp 5-4 6-6
5. Reduzum - 6. Berltsum 3-5 2-6
7. Holwerd - 8. Raerd 1-5 0-6
9. Arum - 10.Oude Leije 0-5 -6
11. Hijum-Finkum - 12 Menaam 5-4 6-4
13. Stiens - 14 Sexbierum 4-5 6-6
15. Easterein - 16 Ried 5-1 6-2
17. Tzummarum - 18 Niawier-Metselawier 5-0 6-2
19. Britsum/Jelsum/Koarnjum - 20. St.-Annaparochie 5-1 6-2
21. Itens - 22. Bolsward 5-5 6-4
23. Deinum - 24. Dronryp 0-5 2-6
25. Ingelum - 26. Grou
27. St.-Jacobiparochie - 28. Gaast-Ferwoude 5-1 6-2
29. Minnertsga - 30. Marsum 5-0 6-2
31. Wommels - 32 Makkum 2-5 2-6
33. Morra-Lioessens- 34. Damwald 5-0 6-2
35. Witmarsum - 36. Lollum-Waaxens 5-3 6-4
37. Anjum - 38. Broeksterwald 5-1 6-6
39. Jorwert - 40. Easterlittens 5-5 6-6, Easterlittens wint
41. Weidum - 42. Akkrum 5-0 6-0

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers