contact zoeken wedstrijden

NK jongens, eerste omloop

Ook in Arum hebben de jongens de eerste omloop verkaatst.

uitslag eerste omloop St.-Annaparochie - Bolsward 3-5 / 6-6 Lollum - Exmorra 0-5 / 4-6 Franeker - Deinum 5-1 / 6-6 Dronryp - Winsum 5-3 / 6-6 Menaam - Makkum 0-5 2-6 Sexbierum - Arum 1-5 6 /-6 Oude Leije - Tzum 3-5 / 6-6 Cornwerd - Grou 2-5 / 0-6 Minnertsgea - Weidum 5-1 / 6-6 Tzumarrum - Britsum 5-2 / 6-0 Jorwert - st Jabik 1-5 / 0-6 GaasterwSude - Berltsum 2-5 / 4-6 Holwerd - Reduzum 5-5 / 6-6 Stiens - Raerd - 5-1 / 6-6 Easterein - Ysbrechtum Achlum - Wjelsryp Witmarsum - Wommels 1-5 /4-6

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers