contact zoeken wedstrijden

NK Jongens 2010: eerste omloop

De eerste omloop ging in St.-Annaparochie erg snel. Er werd op drie velden gekaatst.

uislagen 1e omloop

1 Winsum- 2 Oude Leie 5-3 en 6-2 3 Wommels- 4 Tzummarum 3-5 en 0-6 5 Bolsward - Reduzum 5-2 en 6-4 7 Easterein 8 Exmorra 5-5 6-4 9 Deinum - 10 Burgwerd 5-3 en 6-4 11 Berlikum - 12 Jorwert 5-5 en 6-2 13 Ried - 14 Beetgum 1-5 en 6-6 15 Franeker- 16 Minnertsga 5-1 en 6-6 17 Dronrijp - 18 Gaast-Ferwoude 5-2 en 6-6 19 Menaldum - 20 Arum 5-5 en 6-6 Arum wint 21 Witmarsum- 22 Ysbrechtum 4-5 en 2-6 23 Holwerd - 24 Sexbierum-Pietersbierum 0-5 en 0-6 25 Easterlittens - 26 Peins 3-5 en 2-6 27 St Jacobiparochie - 28 Stiens 5-1 en 6-2 29 Tzum - 30 Makkum 4-5 en 6-6 31 St Annaparochie - 32 Raerd 5-0 en 6-2 33 Wjelsryp - 34 Britsum 5-1 en 6-0 35 Lekkum - 36 Folsgare 3-5 en 6-6

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers