contact zoeken wedstrijden

NK jongens: 1e omloop

De klapper van de eerste omloop op het NK voor jongens was de partij tussen de favorieten Wjelsryp en Franeker. Franeker won met overmacht, op 5-1 en 6-4 viel de laatste slag. Klik op lees meer voor alle uitslagen van de 1e omloop

Witmarsum - Grou 0-5 0-6 Berlikum Reahus-Turns 1-5 6-6 Stiens - Easterlittens 0-5 2-6 Gytsjerk - Reduzum 5-5 6-4 Dronrijp - Minnertsga 4-5 4-6 Tzummarum - Itens 5-0 6-2 Easterein - Gaast-Ferwoude 5-4 6-4 Weidum - Burgwerd 4-5 2-6 St.-Annaparochie - Wijnaldum 5-0 6-0 Sexbierum - Vrouwenparochie 5-2 6-2 Wjelsryp - Franeker 1-5 4-6 Schettens-Longerhouw - Harlingen 4-5 6-6 Hartwerd - Menaldum 5-1 6-6 Wommels - Bolsward Beetgum - Exmorra 5-4 6-4 Lekkum - Ysbrechtum 3-5 6-6 Jelsum-Cornjum - Makkum 5-1 6-0 Raerd - Niawier-Metslawier 5-4 6-6 St.-Jabik - Oude Leije 5-1 6-4 Goutum - Marssum 2-5 0-6

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers