contact zoeken wedstrijden

Complimenten en zoektocht naar stoelen op de ALV

Foto's Lieuwe Bosch (album)

Wolle jim helpe, we sykje stuollen!

Wie rond 19.20 bij Bloemketerp de trap af liep kwam rennende medewerkers tegen op zoek naar stoelen! Ook bestuursleden en bondsbureaumedewerkers liepen af en aan door het gebouw.
Het mag duidelijk zijn, de zaal zat bomvol tijdens de Algemene Ledenvergadering van de KNKB, gisteravond!

Voorzitter Coos Veltman opende de vergadering met een oproep voor Veilige Sport. Ook voor de KNKB is dit thema een belangrijke doelstelling. Iedereen die binnen onze sport actief is moet zich vertrouwd voelen. Daar waar dit gevoel in het gedrang komt staat het bestuur voor medewerkers, kader en vrijwilligers. Ook van verenigingen wordt verwacht actief aan de slag gaan met het thema Veilige Kaatssport.

Via een prachtige presentatie nam het bestuur de aanwezige verenigingsbestuurders mee door de agendapunten. Als aftrap kreeg onze nieuwe directeur Dirk Jan van der Woud het woord. Dirk Jan is sinds februari actief en hij vertelde over de eerste weken in zijn nieuwe functie.

De eerste cheques van het jeugdfonds konden worden uitgereikt! Deze verenigingen hebben een plan ingediend ten behoeve van de jeugd, hier een bedrag aan gehangen en kunnen in 2024 bezig met de uitvoering. 

LBT_0036

Uit het jaarverslag van 2023 bleek dat we de wind in de zeilen hebben op jeugdgebied. Dat geld ook voor onze mediakanalen. De live uitzendingen van KNKB Media zijn gewaardeerd, dat blijkt uit de kijkcijfers.

Pieter Zondervan nam namens de commissie jaarrekening het woord; “complimenten hoe jullie het voor elkaar hebben”! Een klein verlies is niet erg, dan wordt het geld gebruikt”

Vanuit 2023 werd de brug geslagen naar 2024, het jaarplan. Via kaatspleinen is het de bedoeling om laagdrempelig verbinding te maken met de jeugd.

Al deze jeugd zien we graag terug in het nieuwe ledenadministratiesysteem. Welke straks ook via een ledenapp te benaderen is.
Het komende jaar is de automatisering een grote uitdaging. De huidige site draait nog, maar wordt binnenkort niet meer ondersteund. In 2007 is de site voor de KNKB geschreven en we hebben, door onze complexe wedstrijdstructuur alleen maar moeten investeren in een goed werkbare site.

Om klaar te zijn voor de toekomst gaven Jan van Erve en Anita Palma-Koopmans uitleg over de wensen met betrekking tot communicatie. We willen via een twee perkenbeleid communiceren met onze achterban. Een functioneel perk en een perk met onze achterban. Dit vraagt een investering uit de continuïteitreserve. De vergadering was het hier mee eens. Ook de AV Commissie kon de plannen ondersteunen en zo werd de begroting vastgesteld.

Anne Jochum de Vries, directeur van Sport Fryslân, was gastspreker. Hij trok alle aanwezigen eerst uit stoel. Want minsken, wij bin een sportbond en jim sitte al de hele jun! Ook testte hij de kaatskennis aan de hand van een pittige quiz.
Sport Fryslân zet zich dag en nacht in voor de sportverenigingen in Fryslân. Via buurtsportcoaches in de gemeenten wordt sport op basisscholen verzorgd. Maar ook de clubondersteuning is een belangrijke tak. Anne Jochum riep op om samen op te trekken. Het kaatsen komt voor in de plannen van de buurtsportcoaches. En ook clubondersteuning wordt uitgebreid. Daar waar verenigingen in de knel komen wil Sport Fryslân graag taken over nemen.
 

LBT_0062
LBT_0108

Na de pauze werd afscheid genomen van Johannes Siegersma. Na 9  jaar actief te zijn geweest als bondsbestuurder geeft hij het stokje over aan Hille Saakstra. Hoogtepunten in zijn carrière als bestuurder waren het WK in Columbia, het zelf georganiseerde WK in Nederland rondom de PC week en het afgelopen WK in Alzira vanwege de gouden plakken in het wallball.
Coos Veltman bedankte Johannes voor zijn enorme inzet en namens het bestuur werd hij benoemd tot erelid.
Jan van Erve en Dirk Kuperus waren herkiesbaar en hier kon de vergadering zich in vinden.

Dan de voorstellen, maar één dit jaar. Luutske Dotinga nam de vergadering mee in de pilot eerste fout telt. Deze pilot draait al enkele jaren en is goed gemonitord. Het voorstel om nu definitief de regel “eerste fout telt” in te voeren in de categorieën kabouters en welpen werd aangenomen.

In de rondvraag had KV Foarut uit Marssum een vraag over de criteria om een NK te krijgen als vereniging en KF Jan Reitsma Reduzum verwacht op korte termijn een concreet voorstel van het bestuur met betrekking tot de verdeling van hoofdklasse wedstrijden. Na twee jaar wachten is het tijd voor duidelijkheid.

En zo kwam er rond 22.00 uur een einde aan een gemoedelijke ALV. Een ALV die liep als een trein. Anne Jochum de Vries omschreef het als volgt; jim ha dit echt perfect en strak foar elkoar, myn complimenten!

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers