contact zoeken wedstrijden

DRONRYP wint 121e FREULE

Foto: Henk Bootsma

Genieten van de winnaars van de 121e Freule reactie van coach Erik Seerden na verlies van de spannende finale reactie van Brent Timmerman reactie van Bjorn Idsardi reactie van Brent Jesse van Beem reactie van Harmen Zuidema. reactie van Otte Algra. reactie Redmer Lars van der Kooi.

Prijswinnaars

1e prijs: Dronryp, Brent Jesse van Beem, Bjorn Idsardi, Brent Timmerman

2e prijs: Leeuwarden, Harmen Zuidema, Redmer Lars van der Kooi, Otte Algra

3e prijs:
Sexbierum-Pietersbierum, Remco Post, Rindert Zijlstra, Nick van der Walt

4e prijs: 
Franeker, Jisse Draaisma, Jorrit Buwalda, Jan Tymen Eisma
Winsum, Jelmar de Vries, Stefan Greidanus, Jesse Greidanus
 

FINALE

27. Leeuwarden -  9. Dronryp 4-5 6-6 

reactie van Nick van der Walt na de verloren halve finale tegen Dronryp

Halve finale

32. Sexbierum-Pietersbierum - 9. Dronryp 3 -5 0-6

reactie van Rindert Zijlstra van Sexbierum - Pietersbierum na de verloren halve finale tegen Dronryp. Jesse Greidanus van Winsum na verlies tegen Dronryp

4e omloop

38. Winsum - 9. Dronryp 5-5 4-6

14. Franeker - 27. Leeuwarden  0-5 4-6

32. Sexbierum-Pietersbierum staand nummer en staan in de halve finale

reactie van Melle Talsma van Achlum die verloor in 2e omloop van Makkum met 5-5 6-6

3e omloop

38. Winsum - 1. Makkum 5-1 6-0

 6. Achlum - 9. Dronryp 2-5 0-6

14. Franeker - 20. Bolsward 5-3 6-2 

22. Sint Annaparochie - 27. Leeuwarden 2-5 0-6 

32. Sexbierum-Pietersbierum -34. Reahûs-Turns 6-0
 

Freule 2023 | Jelmer Foppe Drijfhout van Raerd verliest van Leeuwarden Freule 2023 | Jan Bandstra van Morra-Lioessens verliest verrassend

2e omloop

1. Makkum - 4. Harlingen  5-5 6-6

6. Achlum - 7. Morra-Lioessens 5 - 5 6-6 

9. Dronryp - 12. Goënga 5-0 6-2

14. Franeker - 15. Stiens  5-4 6-6

18. Reduzum - 20. Bolsward 0-5 0-6 

22. Sint Annaparochie - 24. Baard  5-0 6-4

26. Raerd - 27. Leeuwarden 2- 5 4 - 6

29. Oude Bildtzijl - 32. Sexbierum-Pietersbierum 0-5 6-6

34. Reahûs-Turns - 36. Grou 5-3 6-4

38. Winsum staand nummer en gaan naar 3e lijst

Reactie na verlies van Wiebe van Wier van Peins

1e omloop

1. Makkum Clive van der Weerdt, Leon Smink en Luuk Zwaagstra
2. Lollum-Waaksens Liuwe-Meint Postma, Harmen-Jacob Postma en Hidde Jorritsma

5-1 6-0

3. Sneek Frans Oosterbaan en Ruurd Oosterbaan
4. Harlingen Sven Alkema, Ruben Keizer en Jaimy Koel

5-5 6-6

5. Exmorra Redmer Abma, Kyano van Swinden Koopmans en Stijn Feenstra
6. Achlum Melle Talsma, Harmen Zijlstra en Rudmer Faber

5-5 4-6

7. Morra-Lioessens Jelle Jan Dijkstra, Daniël Wouda en Jan Bandstra
8. Hommerts-Jutrijp Niek de Jager, Siebolt Hofman en Matthys Renema

5-2 6-0

9. Dronryp Brent Jesse van Beem, Bjorn Idsardi en Brent Timmerman
10. Peins Wiebe van Wier en Erwin Vos

5-0 6-2

11. Menaam Erik de Boer, Pieter Douma en Douwe Palsma
12. Goënga Jochem Lootsma, Folkert Yde Kievit en Jurjen Hiemstra

2-5 4-6

13. Wommels Redmer Wiersma, Johan Gaastra en Milan van der Weg
14. Franeker Jisse Draaisma, Jorrit Buwalda en Jan-Tymen Eisma

0-5 4-6

15. Stiens Jarno Andringa, Bauke Jetze Kalsbeek en Pieter Miedema
16. Damwâld Jille Jongsma, Jacob Boersma en Martijn Mossel

5-4 6-6

17. Mantgum Tyme Jonker, Hessel Jonker en Jonne van der Werff
18. Reduzum Symen Miedema, Thijs van Dijk en Lars Tijssen

0-5 6-6

19. Folsgare Jelmer de Boer, Laas van Dalfsen en Lieuwe van der Kamp
20. Bolsward Jurre Reitsma, Silvan Elzinga en Tymen Bijlsma

5-5 0-6

21. Blije Johan Levi Douma, Pieter Hoogland en Karst Hoekstra
22. Sint Annaparochie Iwan Hiddinga, Hjalmar Dijkstra en Jelvin Kaper

1-5 2-6

23. Itens Jelmer Abels, Hessel Abels en Sybo Wiersma
24. Baard Ale Reitsma, Reinder Meulenaar en Tjitte Reitsma

0-5 4-5

25. Balk Pieter Haantjes, Sverre Stobbe en Cees Dedmer Kramer
26. Raerd Jens Kooistra, Sybrand Veldhuis en Jelmer Foppe Drijfhout

2-5 2-6

27. Leeuwarden Harmen Zuidema, Redmer Lars van der Kooi en Otte Algra
28. Spannum Jelmer Hanenburg, Stijn Vincken en Monse Hansma

5-2 6-2

29. Oude Bildtzijl Jarno Tjepkema, Martin Tjepkema en Sjoerd van der Schaar
30. Witmarsum Mark Okkema, Jordi Stoker en Teun Westgeest

5-0 6-2

31. Bitgum Rimar van der Schaaf, Riemer Postma en Sjouke Beimers
32. Sexbierum-Pietersbierum Remco Post, Rindert Zijlstra en Nick van der Walt

1-5 6-6

33. Heerenveen Sven Soeting, Jelte de Jong en Luca Wijngaard
34. Reahûs-Turns Ate Schaap, Doede de Jager en Durk Bootsma

2-5 6-6

35. Marsum Jorrit Hiemstra, Jesse Miedema en Jelte Meesters
36. Grou Sido Harkema, Daan Harkema en Jan Yntema

3-5 2-6

37. Arum Mathijs Buma, Pieter den Breejen en Rinnert Tolsma
38. Winsum Jelmar de Vries, Stefan Greidanus en Jesse Greidanus

4-5 6-6

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers