contact zoeken wedstrijden

Minnertsga wint verrassend van Bitgum op Speedbooks NK Senioren

Tekst: Klaas Postma
Foto's: Henk Bootsma album en Lieuwe Bosch album 
Video: KNKB Media

Het Speedbooks NK voor heren senioren (‘de Bondspartij’) is gewonnen door het partuur van Minnertsga 1. Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra versloegen in de finale titelverdediger Bitgum 1 dat kaatste met Paul Dijkstra, Hans Wassenaar en Tjisse Steenstra. De derde prijzen waren voor Dronryp 1 (Wierd Baarda, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma) en voor Makkum (Jelle Attema, Hendrik Jan van der Velde en Klaas Pier Folkertsma). De afdelingen Bolsward 1, Tzum, Ingelum en Easterlittens wonnen de overige prijzen.

 

Wie vooraf de wedstrijdlijst goed had bestudeerd kon uitrekenen dat de twee sterkste afdelingsparturen van dit moment, Minnertsga 1 en Bitgum 1, elkaar pas in de finale tegen konden komen. Dat gebeurde ook daadwerkelijk, al zweefde de latere winnaar Minnertsga 1 in de eerste omloop boven de spreekwoordelijke afgrond.

In die eerste omloop wachtte Franeker 1 dat als ‘dark horse’ kon worden betiteld. Patrick Scheepstra, Allard Hoekstra en Jan-Tymen Eisma kregen ook daadwerkelijk de kans om Minnertsga 1 direct al beentje te lichten. Franeker 1 pakte een voorsprong van een spel om niks en die voorsprong van twee eersten bleef lang in stand. Minnertsga 1 moest uiteindelijk vol aan de bak om die achterstand om te buigen. De reddingsboei die werd toegeworpen was de totaalopslag van Franeker 1. Scheepstra en Hoekstra gooiden in de slotfase wat te veel opslagen buiten de perklijnen. Het perk Hoekstra-Eisma noteerde een aantal kwaadslagen en uiteindelijk trok Minnertsga 1 de partij op 5-4 en 6-6 naar zich toe toen Patrick Scheepstra de bal buiten sloeg.

Daarna ging het voor Minnertsga 1 een stuk soepeler. Sexbierum-Pietersbierum (5-0), Heerenveen (5-2), en Easterlittens (5-2) werden simpel aan de kant gezet. Dat lot leek in de halve finale Dronryp 1 ook beschoren. Minnertsga 1 stond met maar 8 punten tegen op een royale voorsprong van vier om niks toen er alsnog wat zand in de kaatsmotor kwam. Dronryp 1 pakte drie bordjes op rij waarna de bovenslag van Jacob Wassenaar op 6-2 een hele welkome was. Diezelfde Jacob Wassenaar sloeg zijn partuur naar de finale door op 5-3 en 6-6 de kaats voorbij te slaan.

Dolle vreugde bij Minnertsga. Jacob Wassenaar wint 22 jaar na zijn eerste overwinning opnieuw de Bond.
Dolle vreugde bij Minnertsga. Jacob Wassenaar wint 22 jaar na zijn eerste overwinning opnieuw de Bond.

In de finale wachtte titelverdediger en favoriet Bitgum 1. Paul Dijkstra, Hans Wassenaar en Tjisse Steenstra hadden de voorgaande afdelingswedstrijden (Weidum en Tzummarum) gewonnen en wilden uiteraard hun trilogie voltooien. Dat kwam er niet van. Bitgum pakte weliswaar het eerste bordje maar zag na de nodige discussie Minnertsga op gelijke hoogte komen. Die discussie ontstond op 1-0 en 6-6. Want viel de door Paul Dijkstra opgeslagen bal nu net wel of net niet binnen de perklijnen? De keurmeester wees naar buiten, naar binnen, kwam vervolgens van zijn stoel en liep naar scheidsrechter Van der Veen. Die ging met de keurmeester in gesprek en uiteindelijk werd de bal als buitenslag aangemerkt.

Een beslissing waar Bitgum het uiteraard niet mee eens was maar het stond wel 1-1. Het liep niet echt geweldig bij Bitgum. Hans Wassenaar kwam niet in de rol. Op 6-6 sloeg hij de bal kwaad uit, op 6-4 miste Paul Dijkstra het perk en op 6-6 retourneerde Hans Wassenaar de bal vanaf de bovenlijn en als het dan niet loopt valt de bal net buiten de zijlijn van het veld in plaats van binnen de lijnen.

Die 4-1 achterstand was de voorbode van de nederlaag. Bitgum kreeg enige hoop na een snel bordje maar die hoop verdween net zo snel als ze was gekomen. Op 4-2 en 6-2 miste Tjisse Steenstra het perk en dat herhaalde hij op de volgende 6-2. Dolle vreugde bij Minnertsga dat voor de tiende keer de zege op deze marathonpartij voor zich opeiste.

Premiewinnaar Bitgum 1 haalde moeiteloos de halve finale. Berltsum 2 (5-0), Menaam (5-1), Deinum (5-1) en Tzum (5-1) waren kansloos. In de halve finale wachtte Makkum met Jelle Attema, Hendrik Jan van der Velde en Klaas Pier Folkertsma. Jelle Attema is niet bang voor reputaties van tegenstanders en liet dat zien ook. Attema plaatste een aantal fraaie zitballen en Makkum kwam met 3-1 voor te staan. Toen de supporters van Makkum wellicht begonnen te denken aan een stunt en een plek in de finale ging het alsnog mis. Jelle Attema begon het perk te vaak te missen waar bij Bitgum 1 Paul Dijkstra en Tjisse Steenstra dat juist niet deden. Op 5-3 en 6-6 lag Jelle Attema met de juiste richting overhoop.

Dronrijp 1 en Makkum pakten de derde prijzen. De Rypsters deden dat door te winnen van achtereenvolgens Arum, Minnertsga 3, Wommels en Ingelum. Makkum won van Sint Annaparochie, Baard, had daarna een staand nummer om in de vierde omloop Bolsward 1 te verslaan. 

Uitslag

1. Minnertsga (Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra)
2. Bitgum (Paul Dijkstra, Hans Wassenaar en Tjisse Steenstra)
3. Dronryp (Wierd Baarda, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma)
    Makkum (Jelle Attema, Hendrik Jan van der Velde en Klaas Pier Folkertsma)
5. Bolsward (Peter van Zuiden Yoram Elzinga en Jelle Cnossen)
    Tzum (Frits Hoekstra, Wesley van de Wint en Steven Koster)
    Engelum (Menno Osinga, Remco Osinga en Jurrit Osinga)
    Easterlittens (Simon Zijlstra, Pier Piersma en Erwin Zijlstra)

 

De Bond in cijfers

Eerste omloop: 1. Holwerd – 2. Bolsward 1 1-5 en 0-6; 3. Weidum – 4. Damwâld 2 5-4 en 6-6; 5. Winsum – 6. Huizum 1-5 en 4-6; 7. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk – 8. Minnertsga 2 5-2 en 6-2; 9. Stiens 1 – 10. Morra-Lioessens 0-5 en 2-6; 11. Tzum – 12. Sint Jacobiparochie 2 5-1 en 6-6; 13. Húns-Leons – 14. Workum 0-5 en 2-6; 15. Menaam – 16. Leeuwarden 5-4 en 6-0; 17. Berlikum 2 – 18. Bitgum 0-5 en 2-6; 19. Herbayum – 20. Easterein 1-5 en 4-6; 21. Deinum – 22. Sint Jacobiparochie 1 5-4 en 6-6; 23. Wommels – 24. Exmorra 5-5 en 6-4; 25. Berlikum 1 – 26. Tzummarum 5-1 6-4; 27. Akkrum – 28. Dronrijp 1 2-5 en 4-6; 29. Arum – 30. Minnertsga 3 1-5 en 2-6; 31. Witmarsum – 32. Bitgum 2 5-1 en 6-4; 33. Bolsward 2 – 34. Dronrijp 2 3-5 en 0-6; 35. Ingelum – 36. Ysbrechtum 5-2 en 6-6; 37. Franeker 3 – 38. Goutum 3-5 en 2-6; 39. Jellum-Beers – 40. Franeker 2 4-5 en 6-6; 41. Pingjum – 42. Heerenveen 3-5 en 2-6; 43. Jelsum-Cornjum-Britsum – 44. Sexbierum-Pietersbierum 1-5 en 0-6; 45. Franeker – 46. Minnertsga 1 4-5 en 6-6; 47. Sneek – 48. Easterlittens 1-5 en 4-6; 49. Reahûs-Turns – 50. Morra-Lioessens 3 5-0 en 6-2; 51. Harlingen – Morra-Lioessens 2 5-5 en 6-6 (Harlingen wint); 53. Reduzum – 54. Mantgum 1-5 en 2-6; 55. Ee – 56. Baard 4-5 en 2-6; 57. Makkum – 58. Sint Annaparochie 5-1 en 6-0; 59. Marsum staand nummer.

Tweede omloop: 59. Marsum – 2. Bolsward 3-5 en 4-6; 3. Weidum – 6. Huizum 0-5 en 2-6; 7. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk – 10. Morra-Lioessens 1 5-5 en 6-6 (Morra-Lioessens wint); 11. Tzum – 14. Workum 5-2 en 6-0; 15. Menaam – 18. Bitgum 1-5 en 4-6; 20. Easterein – 21. Deinum 2-5 en 2-6; 23. Wommels – 25. Berlikum 1 5-2 en 6-4; 28. Dronrijp 1 – 30. Minnertsga 3 5-3 en 6-0; 31. Witmarsum – 34. Dronrijp 2 5-4 en 6-6; 35. Ingelum – 38. Goutum 5-4 en 6-2; 40. Franeker – 42. Heerenveen 2-5 en 6-6; 44. Sexbierum-Pietersbierum – 46. Minnertsga 1 0-5 en 2-6; 48. Easterlittens – 49. Reahûs-Turns 5-1 en 6-0; 51. Harlingen – 54. Mantgum 2-5 en 6-6; 56. Baard – 57. Makkum 5-5 en 4-6. 

Derde omloop: 2. Bolsward – 6. Huizum 5-1 en 6-2; 7. Morra-Lioessens 1 – 11. Tzum 2-5 en 6-6; 18. Bitgum – 21. Deinum 5-1 en 6-2 ; 23. Wommels – 28. Dronrijp 1 3-5 en 0-6; 31. Witmarsum – 35. Ingelum 4-5 en 4-6; 42. Heerenveen – 46. Minnertsga 2-5 en 0-6; 48. Easterlittens – 54. Mantgum 5-2 en 6-4;  57. Makkum staand nummer. 

Vierde omloop: 57. Makkum - 2. Bolsward 5-2 en 6-6; 11. Tzum - 18. Bitgum 1-5 en 6-6; 28. Dronrijp - 35. Ingelum 5-1 en 6-0; 46. Minnertsga - 48. Easterlittens 5-2 en 6-4.

Halve finale: 57. Makkum - 18. Bitgum 3-5 en 6-6; 28. Dronryp - 46. Minnertsga 3-5 en 6-6.

Finale: 18. Bitgum - 46. Minnertsga 2-5 en 2-6. 

Reacties na de finale

Prijswinnaars

1e: Minnertsga
1e: Minnertsga
2e: Bitgum
2e: Bitgum
3e: Dronryp
3e: Dronryp
3e: Makkum
3e: Makkum
5e: Bolsward
5e: Bolsward
5e: Easterlittens
5e: Easterlittens
5e: Engelum
5e: Engelum
5e: Tzum
5e: Tzum

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers