contact zoeken wedstrijden

Huizum op hoogste trede van podium Dronryp

Tekst: Rynk Bosma
Foto's: Lieuwe Bosch


Op papier geurden de bloemen van de kransen al verleidelijk in de neuzen van Annelien Broersma, Anna Dieuwke Dijkstra en Marrit Zeinstra van Onderling Genoegen uit Huizum. Maar dan moet het nog wel even gebeuren tegen een overtuigend Makkum met de zusters Larissa en Anouk Smink en Gerde Lycklama à Nijeholt. Op 5-4 en 6-6 viel het doek toen Lycklama à Nijeholt niet op tijd onder een goed opgeslagen bal van Broersma kon komen.
 
De lijst in Dronryp telde zestien parturen en had enkele verrassingen in petto. Bijvoorbeeld de verrassende herintreder Fenna Zeinstra uit Sneek die nog goed meekon. Tegenvallers waren er ook en dat gold met name voor Dronryp. Lisanne Scharringa werd vervangen door Miriam Heida wegens een bij het voetbal opgelopen enkelblessure, ‘De earste twa wykeinen kin sy net meidwaan’, zo zei iemand. Daarnaast was de afwezigheid van de afdelingen Franeker en Bolsward opvallend te noemen.
 
Een eindstrijd dus tussen Huizum en Makkum en natuurlijk ligt het voor de hand even te peilen hoe het staat met het ‘genoegen’ van Zeinstra met betrekking tot het kaatsseizoen nieuwe stijl. ,,Se meitsje it der net leuker op’’, zo zegt zij. De afspraak was de helft door elkaar loten partijen en de helft vrije formatie en ,,Dat dogge se net.’’ Een andere ergernis in het nog prille seizoen is de afgesproken aanvangstijd van elf uur en ,,Dêr hâlde ferieningen har ek net oan.’’
 
En natuurlijk de irritatie dat er ‘setten wurdt’ als het om haar en Ilse Tuinenga gaat. Komt nog bij dat Tuinenga en Zeinstra nooit verzaken, ook niet op door het lot bepaalde partijen terwijl juist zij geen baat hebben bij deze formule. Degenen die er wel baat bij hebben laten werk of een festival voorgaan, zo zegt Zeinstra. ,,En dan steane je mei fjouwer partoer te pûltsjekeatsen.’’ Komt nog bij dat aantrekkelijke partijen in Bitgum, Stiens – ‘Ut de Stienzer Keatsdagen helle’ – en de mooie formatiepartij op woensdag in Minnertsga is omgezet in een door elkaar lotenpartij. Dat alles is opgeteld voldoende reden om na dit seizoen te stoppen, uitgezonderd dan de afdelingspartijen.

Gerde Lycklama a Nijeholt aan de opslag voor Makkum

Je zou bijna vergeten dat er ook nog werd gekaatst in Dronryp. Huizum kaatste met het vaste patroon van drie keer een 3-1 achterstand tegen Easterlittens, Mantgum en Makkum die dan toch werd goed gemaakt. Zeinstra deed de tweede opslag, ,,Om my hie Anna Dieuwke opslein. Myn opslach woe betiden net, te folle fouten.’’ Met de kanttekening dat Zeinstra veel meer energie in haar opslag moet steken dan Dijkstra die beschikt over een soepele, natuurlijke en stijlvolle opslag. Maar dat had zijn reden, en die reden heette het enkel. ,,Ik ha in sleepfoet by de opslach, dus dat doarde ik noch net oan’’, zo zei Dijkstra.
 
 
Dijkstra speelt hoofdklasse bij het voetbaldamesteam van SC Stiens, centraal op het middenveld maar liep een poos geleden een ernstige enkelblessure op. Inmiddels heeft Stiens de doelstelling van handhaving gehaald en Dijkstra speelt komende zaterdag op de linksback, als herintreder. Zaterdag speelt de ploeg niet tegen het ‘sport staalt spieren’ van Marsum, maar van Klaaswaal, in de buurt van Rotterdam. ,,Grins leit foar ús it tichtste by as reis, fierder spylje wy troch hiel Nederlân.’’
 
‘Mei de kop keatse’ is nu al het motto van Dijkstra die wat dat betreft een rolmodel is. Achttien lentes jong en zij weet precies wat ze doet. Enkele grepen uit de finale: op 3-3 en 6-6 slaat Dijkstra boven, in het volgende eerst buigt zij een 2-6 achterstand om tot 6-6 waarna Lycklama à Nijeholt het eerst binnen hengelt met een bovenslag. Twee spellen gelijk dus, eerst reduceert Dijkstra bekwaam in niemandsland vanaf de boven een uitgeslagen bal tot een matige kaats. Vervolgens passeert zij doelbewust die kaats vanuit het achterperk en daarna slaat zij twee keer achter elkaar boven. Niet bovenslaan omdat je het kunt, maar omdat de partij er om vraagt.
 
De met de deftige dubbele achternaam gezegende kaatsster Gerde Lycklama à Nijeholt is eveneens achttien jaar oud en afkomstig uit het Heidenskip. Voor het kaatsen was zij aangewezen op de in 1975 opgerichte KV De Pripper in Workum.
 
,,Yn Warkum is neat mear’’, zo zegt zij. Het was kiezen tussen Bolsward, Exmorra of Makkum. Met dat ‘neat mear’ bedoelt Lycklama à Nijeholt natuurlijk dat er geen damespartuur meer is. En dat terwijl de geelhemden van Workum vorig jaar nog de klassieker van de Ald-Meiers Partij in Hitzum wist te winnen terwijl er een derde prijs werd gewonnen op de Jong Famme Partij in Mantgum. Prachtige resultaten voor iemand uit een ‘buitengebied’ als de Oerpolder. Ook in Dronryp liet Lycklama à Nijeholt zien dat zij in het achterperk en aan de opslag veel potentie heeft.
 
Ook zij constateert dat er een maand tussen de ene formatiepartij en de andere zit en dat vindt Lycklama à Nijeholt net even te veel van het goede. Over de finale stelt zij vast: ,,As it moast wienen wy der net’’, terwijl zij in die eindstrijd toch goed was voor een zestal bovenslagen. Als je daar de drie van Anouk bij optelt dan kun je zeggen dat Makkum qua slagkracht potentie heeft. In de vrije formatie kaatst Lycklama à Nijeholt met Jeska Terpstra en Aletta van Popta met als doel: ,,Yn de haadklasse bliuwe.’’ Gezien haar spel in de finale zit er nog de nodige rek in die doelstelling.
 
Dijkstra kaatst in de vrije formatie met Annelien Broersma aan de opslag en Rixt Wijnia in het voorperk. Dijkstra is van opslager overgestapt naar het achterperk en dat geeft haar binnen een partuur meer grip op een partij. Met een vijftal nuttige bovenslagen toonde zij in Dronryp al aan dat haar toekomst verder reikt dan kransen op een afdelingspartij mee naar huis te nemen. Want ook bij de dames is wel talent, je moet het alleen wel willen zien.
 
 Uitslag Dronryp: 1. Huizum (Annelien Broersma, Anna-Dieuwke Dijkstra en Marrit Zeinstra); 2. Makkum (Larissa Smink, Anouk Smink en Gerde Lycklama à Nijeholt); 3. Mantgum (Amarins de Groot en Jennie Terpstra); Marsum (Serena Hovenga, Lotte del Grosso en Marije Hellinga).
 

Prijswinnaars Dronrijp

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers