contact zoeken wedstrijden

Speedbooks NK senioren afgelast

Tekst: Klaas Postma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

Het Speedbooks NK voor senioren (de Bondspartij) is aan het begin van de middag definitief gestaakt. De regen kwam in Franeker af en toe met bakken uit de lucht. De partij werd in de ochtend al een paar keer stilgelegd vanwege de hevige regenval. Toen het aan het begin van de middag weer begon te regenen besloot de organisatie in overleg met de scheidsrechters om de wedstrijd definitief te staken.
 
Een volkomen juiste beslissing. Er stonden waterplassen op het veld zodat verder kaatsen onverantwoord was. Het is op dit moment nog niet duidelijk of en zo ja wanneer de wedstrijd wordt uitgespeeld.

De eerste omloop was al volledig afgewerkt en de tweede omloop voor een groot deel. Echt sensationele uitslagen waren er niet al kan het verlies van Exmorra (winnaar in Tzummarum) tegen Franeker 1 in de tweede omloop als verrassend worden gezien.
 
Cijfers Bond
 
Eerste omloop: 1. Leeuwarden – 2. Minnertsga 2 5-4 en 6-2; 3. Minnertsga 1 – 4. Huizum 5-3 en 6-2; 5. Dronryp 1 – 6. Sint Annaparochie 5-3 en 6-0; 7. Easterlittens – 8. Tzum 5-3 en 6-4; 9. Makkum – 10. Pietersbierum-Sexbierum 5-1 en 6-2; 11. Dronryp 2. - 12. Franeker 3 5-1 en 6-2; 13. Berltsum – 14. Oentsjerk 5-1 en 6-0; 15. Driezum – 16. Bitgum 1 0-5 en 4-6; 17. Franeker 1 – 18. Franeker 4 5-0 en 6-4; 19. Jelsum-Koarnjum-Britsum – 20. Exmorra 4-5 en 4-6; 21. Harlingen – 22. Amsterdam 5-0 en 6-0; 23. Winsum – 24. Sexbierum-Pietersbierum 1 5-5 en 0-6; 25. Deinum – 26. Bolsward 1 5-4 en 6-4; 27. Easterein 1 – 28. Baard 5-1 en 6-2; 29. Húns – 30. Holwerd 5-5 en 0-6; 31. Morra-Lioessens – 32. Mantgum 3-5 en 0-6; 33. Grou – 34. Lollum-Waaxens 5-3 en 6-6; 35. Sint Jacobiparochie 2 – 36. Spannum 2-5 en 6-6; 37. Dokkum – 38. Menaam 5-3 en 6-2; 39. Heerenveen – 40. Arum 5-3 en 6-2; 41. Bitgum 2 – 42. Stiens 2-5 en 6-6; 43. Easterein 2 – 44. Goënga 4-5 en 4-6; 45. Reahûs-Turns – 46. Bolsward 2 5-4 en 6-4; 47. Sint Jacobiparochie 1 – 48. Witmarsum 5-5 en 6-4; 49. Berltsum 1 – 50. Goutum 4-5 en 0-6; 51. Ingelum – 52. Franeker 2 1-5 en 2-6; 53. Tzummarum – Morra Lioessens 2 5-5 en 6-4; 55. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk – 56. Wommels 5-5 en 6-2.

Tweede omloop: 1. Leeuwarden – 3. Minnertsga 1 2-5 en 2-6; 5. Dronryp 1 - 7. Easterlittens 1-5 en 4-6; 9. Makkum – 11. Dronryp 2; 13. Berltsum 2- 16. Bitgum 0-5 en 4-6; 17. Franeker 1 - 20. Exmorra 5-4 en 6-2; 21. Harlingen - 24. Sexbierum-Pietersbierum 1 5-5 en 6-0; 25. Deinum - 27. Easterein 1 5-5 en 4-6; 30. Holwerd - 32. Mantgum 1-5 en 2-6; 33. Grou - 36. Spannum 5-2 en 6-0; 37. Dokkum - 39. Heerenveen 5-5 en 0-6; 42. Stiens - 44. Goënga 5-2 en 6-4; 45. Reahûs-Turns - 47. Sint Jacobiparochie 1 2-5 en 0-6; 50. Goutum - 52. Franeker 2 2-5 en 2-6; 53. Tzummarum - 55. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk 5-5 6-4

Kijk en luister hier naar KNKB voorzitter Coos Veltman.

DSC_3106

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers