contact zoeken wedstrijden

Speedbooks NK senioren 2022

UITSLAGEN

4e omloop

3e omloop

3. Minnertsga - 7. Easterlittens

winnaar 9. Makkum/11. Dronryp 2 - 16. Bitgum

17 Franeker - 21. Harlingen

27. Easterein 1 - 32. Mantgum

33. Grou - 39. Heerenveen

42. Stiens 1 - 47. St.-Jacobiparochie 1

52. Franeker 2 - 55. Niawier/Metslawier/Oosternijkerk
 

2e omloop

1. Leeuwarden -  3. Minnertsga 1 
   
5. Dronryp 1 - 7. Easterlittens 
      
9. Makkum - 11. Dronryp 2 
      
13. Berltsum 2 - 16. Bitgum
      
17. Franeker 1 - 20.Exmorra
      
21. Harlingen - 24.Sexbierum Pietersbierum 1

25. Deinum -   27. Easterein
      
30.Holwerd - 32.Mantgum
      
33. Grou - 36.Spannum
      
37. Dokkum - 39. Heerenveen 

42.Stiens - 43. Easterein 2 
      
45. Reahus Turns -  47. St.-Jacobiparochie(1) 

50.Goutum - 52.Franeker 2
      
53. Tzummarum - 55. Niawier/Metslawier/Oosternijkerk
      
55. Niawier Metslawier Oosternijkerk - 56.Wommels

gestaakt

1e omloop

Pinstermaandag wordt de Bond weer gekaatst in Franeker. Er staan 56 parturen op de wedstrijdlijst. Minnertsga won vorig jaar de Bondspartij die toen in Tzum gehouden werd.

1. Leeuwarden - 2.Minnertsga 2
      
3. Minnertsga 1 - 4.Huizum
      
5. Dronryp 1 - 6. St.-Annaparochie
      
7. Easterlittens - 8.Tzum
      
9. Makkum - 10. Sexbierum-Pietersbierum 2
      
11. Dronryp 2 - 12.Franeker 3
      
13. Berltsum 2
 - 14.Oentsjerk
      
15. Driezum - 16.Bitgum
      
17. Franeker 1 - 18.Franeker 4
      
19. Jelsum Koarnjum Britsum - 20.Exmorra
      
21. Harlingen - 22. Amsterdam
      
23 Winsum - 24.Sexbierum Pietersbierum 1
      
25. Deinum - 26.Bolsward 1
      
27. Easterein 1 - 28.Baard
      
29. Huns - 30.Holwerd
      
31 Morra Lioessens - 32.Mantgum
      
33. Grou - 34.Lollum Waaxens
      
35. St.-Jacobiparochie 2 - 36.Spannum
      
37. Dokkum - 38.Menaam
      
39. Heerenveen - 40.Arum
      
41. Bitgum 2 - 42.Stiens
      
43. Easterein 2 - 44.Goenga
      
45. Reahus Turns - 46.Bolsward 2
      
47. St.-Jacobiparochie(1) - 48.Witmarsum
      
50. Goutum - 52.Franeker 2
      
53. Tzummarum - 
      
55. Niawier Metslawier Oosternijkerk - 56.Wommels

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers