contact zoeken wedstrijden

Kaatsbond kijkt vooruit op ALV

Tekst: Rynk Bosma
Foto's: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

DSC_1123

In financieel opzicht heeft de KNKB de ‘wyn yn ‘e silen’ en je zou kunnen zeggen dat dit mede te danken is aan twee niet volledige kaatsseizoenen. Minder uitgaven dus. Het was een bestuurlijke wisseling van de wacht gisteren in Bloemketerp in Franeker op de ALV  die in het teken van vooruitkijken stond.
 
Hoewel alle beperkingen in verband met corona inmiddels zijn opgeheven, waarde het spook toch nog rond. Directeur Marco Hoekstra en bondsbestuurder Dirk Kuperus hadden zich afgemeld vanwege corona zodat het hele ‘gewicht’ van Hoekstra op de schouders kwam te liggen van de afscheidnemende voorzitter Wigle Sinnema.
 
Een enkele keer leidde dat tot een Babylonische spraakverwarring met een hoofdrol voor het woord bevriezing. Gelukkig sprong bondsbestuurder Johannes Siegersma even bij om uit te leggen dat de term bevriezing te maken had met de status klassieker en traditioneel. In het verleden hadden de verenigingen de mogelijkheid om de status klassieker aan te vragen voor hun partij. Denk aan de Van Aismadag of de twee klassiekers van LKC.

DSC_1146

Die mogelijkheid om dit aan te vragen is nu dus bevroren en de reden daarvan is dat de wedstrijdagenda in de toekomst mogelijk flexibeler kan worden. De mogelijkheid om in de regio van partij te rouleren. Sjoerd Hofstee van de kaatsvereniging Jan Reitsma uit Reduzum en Keimpe Koldijk van ‘Onder ons’ uit Easterlittens hielden een pleidooi voor meer rouleren. Dat ging vooral om de hoofdklas heren en dames. Beide verenigingen hebben recht van spreken omdat zij in de coronaperiode de moed hadden een hoofdklassepartij op zich te nemen. Een steen in de vijver van tradities die voorlopig echter nog niet voor de nodige rimpelingen kon zorgen.
 
De stip op de horizon waar de KNKB naar toe wil werken en die stip kwam geregeld voorbij.  Het meest ambitieuze plan was het oprichten van een Jeugdfonds met een startkapitaal van 25.000 euro. Jan van Erve:  ,,Het wordt een aparte stichting met een eigen bestuur die achteraf verantwoording aflegt op de ALV. Dat beginkapitaal is bedoeld om geld te genereren en het is een stichting geworden omdat er zo sneller gehandeld kan worden en dat is belangrijk. Verenigingen kunnen eigen initiatieven aanmelden bij de stichting om financiële steun aan te vragen. Heel belangrijk is hierbij de talentontwikkeling.’’
 
Wat betreft ledenaantal blijft het zorgelijk en het is wellicht een schrale troost dat dit ook geldt voor bijvoorbeeld de voetbalsport. Journalist van Omrop Fryslân Geert van Tuinen vroeg de cijfers op en schrijft dat er nog 9400 leden zijn, terwijl dat een kwart eeuw geleden nog 16.500 waren. Om die reden was het verheugend dat voorzitter Jarich Westra van de kaatsvereniging uit Jubbega zich bij de KNKB aanmeldde als nieuwe vereniging.

Jarich Westra voorzitter van de nieuw aangesloten vereniging Op'e Grins Jubbega
Wigle Sinnema krijgt het speldje van Erelidmaatschap van zijn vrouw Janke Hiemstra

Over nieuw gesproken, het was op de laatste dag van maart een wisseling van de wacht. Voorzitter Wigle Sinnema nam afscheid als voorzitter en bekende ietwat nederig dat hij geen kaatser was geweest zoals zijn voorganger Sipke Saakstra en zijn opvolger Coos Veltman. Coos Veltman werd in 1990 en 1994 koning van de PC. Sinds 2015 was Sinnema voorzitter van de KNKB. Hij is iemand met een erg hoog democratisch gehalte. Typerend voor hem was dat hij het begrip Hoofdbestuurslid veranderde in bondsbestuurder.
 
Je zou bij Sinnema ook met sympathie kunnen vaststellen dat je af en toe kreeg wat je zag. Letterlijk soms met een knipoog naar zijn vaak warrige kapsel, hoewel dat ook zijn charme was. Want Wigle was niet alleen iemand die goed kon luisteren, hij had ook een goed oog voor de inspraak. Met als bonus als voorzitter een toonbeeld van integriteit. Een eigenschap die in hoofdletters geschreven moet worden als het om een bestuurder gaat.
 
Sinnema mag dan geen groot kaatser zijn geweest, hij tekende wel voor de mooiste uitspraak over wat kaatsen voor hem was: ‘Moandeitemoarn by it begjin fan it ledekeatsen, it keats-spektakel fan sneins noch yn  ‘e holle en tagelyk it tefolle oan bier noch yn ‘e fuotten: in meter der by troch slaan en dan roppe: ‘Moatst my nochris sa’n koekbal jaan’.’’ In zijn afscheidswoord refereerde hij toch nog even aan de media in zijn tijd als voorzitter: ,,In miening jaan is net belangriker as wat dwaan.’’

DSC_1170

Sinnema werd benoemd als erelid van de KNKB, een onderscheiding die werd voorafgegaan door het afscheid van Lolke Jan Dijkstra die als bondsbestuurder verenigingen en federaties in zijn portefeuille had. Hij vroeg in zijn afscheidswoord aan zijn opvolger Bouwe Stiemsma uit Moarre-Ljussens hoe lang hij ‘bestuursvakantie’ had gehad na zijn voorzitterschap van KV Warber Bliuwe. ‘In heal jier’, zo was het antwoord. ‘Ik trije wike’, zo zei Dijkstra die eerder jarenlang voorzitter was van OKK Bitgum. Hij werd benoemd tot Lid van Verdienste.
 
In soepele presentaties stelden Veltman en Stiemsma zich kort voor aan de ALV. Veltman haalde Charles Darwin erbij. ,,Net de slimste of de sterkste oerlibbet, mar dyjinge dy’t him it bêste oanpast.’’ De opslager van weleer met die typische ‘stekkende dûkbal’ in zijn opslagrepertoire sloot dan ook af met de opmerking: ,,Allinnich kinst hurder, mar mei-elkoar komst fierder.’’ Een passende wapenspreuk voor de KNKB voor de komende jaren zo lijkt het.

Dia1

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers