contact zoeken wedstrijden

Keats!-online (6) Tjisse Steenstra over seizoen van 'krekt net'

Tekst: Klaas Postma
Foto's: Anne Waterlander en Lieuwe Bosch


 

De coronaperikelen hadden ook hun weerslag op het kaatsseizoen 2021. De heren hoofdklassers kwamen voor het eerst in actie op 26 juni in Holwerd. Tjisse Steenstra won met Allard Hoekstra en Erwin Zijlstra de premie, goed voor twee punten in het klassement. Daar kwamen in de rest van het seizoen nog zestien punten bij. Een totaal van achttien in een ‘nuver’ seizoen dat door Steenstra wordt betiteld als 'krekt net'. Een gesprek met de sympathieke kaatser uit Bitgummole.

Tekst: Klaas Postma
Foto's: Anne Waterlander en Lieuwe Bosch

Logo Keats!

De ontvangst in huize Steenstra is warm en hartelijk. Het past in het beeld dat bestaat van Tjisse Steenstra. Voor iedereen tijd, altijd 'blier' en de kaatskwaliteiten van Tjisse staan buiten kijf. Hij kijkt met gemengde gevoelens op het afgelopen kaatsjaar terug. Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar waren zijn nieuwe maten in de vrije formatie.

Op papier een trio dat meedoet voor de hoofdprijs. Een goede totaalopslag en een sterk perk. De vrije formatiepartij op 4 juli in Stiens werd gewonnen. De tweede zege werd op de woensdagpartij in Minnertsga behaald. In Minnertsga stond Steenstra geweldig op te slaan. ,,Dat gefoel en dy foarm hoop je dan fêsthâlde te kinnen. Seker yn de oanrin nei de PC.’’

Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar, nieuwe maten in de vrije formatie.
Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar, nieuwe maten in de vrije formatie.

Vorm in de sport is een ongrijpbaar fenomeen. Het lijkt ook samen te hangen met de factor 'geluk'. Een factor die ook verschillende gedaantes kent. ,,Nim no de partij yn Sint Anne. Wy keatse yn de twadde omloop tsjin Gert-Anne-en-dy. Gert-Anne en Erwin misse mei elkoar fyftjin kear it perk, wy keatse eins in goede partij mar ferlieze wol.’’ Het blijkt symptomatisch te zijn voor de rest van het seizoen. Af en toe
goed, maar te vaak niet goed of in ieder geval niet goed genoeg.
 
Op de PC reiken Tjisse en zijn maten tot de halve finale. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra zijn de tegenstanders. Op 2-1 en 6-6 mist Tjisse het perk. ,,In brekpunt, dêrnei ha wy gjin kâns wer hân. Betiden wolle je te graach en soks pakt net altiten goed út.’’ 

In Minnertsga stond Steenstra geweldig op te slaan.
In Minnertsga stond Steenstra geweldig op te slaan.

‘Ik ha gjin spyt fan de keus dy’t ik makke ha’

Het nieuwe partuur betekent ook een nieuwe rol voor Tjisse. Van achterinse met opslag naar alleen opslaan. Het is wennen. Wennen aan andere maten en wennen aan een andere functie. ,,Dy dûbelfunksje mis ik wol, mar lit ien ding dúdlik wêze, ik ha gjin spyt fan de keus dy’t ik makke ha. Dêr stean ik noch altiten folslein achter. As opslagger wurde je minder belutsen yn it spul en dan komst net altiten goed yn de rol en dat hat dan wer ynfloed op it partoer.’’
 
In bepaalde plaatsen goed uit de voeten kunnen. Voor Tjisse geldt dat op het 'thuisveld' van OKK. De hoog aangeschreven Van Aismapartij wordt gewonnen. Het weer is slecht, maar het kaatsen van het partuur van Steenstra is omgekeerd evenredig aan het weer. In de strijd om 'de preemje of neat' zijn Van der Bos, Triemstra en Zijlstra de tegenstanders. Het blijft subjectief maar de bovenslag van Renze-Pieter Hiemstra op 3-1 en 6-6 is wellicht de mooiste klap van de hele dag.
,,Dêrnei rinne wy der sa troch hinne.’’ In de finale worden Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra verslagen. Het betekent voor Tjisse de zesde zege op de Van Aismapartij en de vijfde koningstitel. Een week later wordt Huizum winnend afgesloten. Het is de vierde en laatste zege in de vrije formatie in 2021.

As opslagger wurde je minder belutsen yn it spul.
As opslagger wurde je minder belutsen yn it spul.

Verliezen maakt winnen de moeite waard

Zoals hierboven al is aangehaald is het volgens Tjisse een seizoen van 'krekt net’  geweest. Een seizoen dat veel later dan gebruikelijk begon, nieuwe maten, een andere functie, niet het gebruikelijke wedstrijdritme van beginnen in Weidum, te weinig omlopen draaien, soms wat te graag willen en het geluk ook niet altijd meehebben. Partijen verliezen (St. Annaparochie en Pingjum) die nooit verloren hadden mogen worden.

Uiteindelijk hangen er vier kransen aan de muur en dat is even  wennen voor iemand die jaren grossierde in eerste prijzen. Aan de andere kant: verliezen maakt winnen de moeite waard. In dat licht bekeken kan het nieuwe seizoen niet snel genoeg beginnen.

Wat zijn de ambities voor het nieuwe seizoen? Resoluut: ,,Einigje yn de top trije fan it puntenklassemint.’’ En dan is er nog de jacht op het  record van Tunno Schurer die de Van Aismapartij maar liefst negen keer winnend wist af te sluiten. En uiteraard is er de ‘partij der partijen’ de PC die Steenstra nog niet wist te winnen.

‘Der binne dingen yn it leven dy’t mear wurdich binne as welke krânse dan ek’

Opslaan op de PC is volgens Tjisse een ding op zich. 'Op 't Sjûkelan stiet eins noait wyn. Dat betsjut dat opslaggers mei gong yn it neidiel binne om’t de kâns dat de ballen kwea fleane folle grutter is.’’ Over winst op de PC zit hij niet in. In 2016 en
2018 was hij er dichtbij. Dichtbij telt niet in de sport maar ,,ik ha sjen litten dat ik ek op de PC goed keatse kin. Dat moat in kear beleanne wurde mei in krânse.’’

LBT_4399

Typerend voor de persoon Tjisse Steenstra is zijn oog voor het ‘onzichtbare’ of ‘vanzelfsprekende’ werk: ,,Ik ha respekt foar al dy frijwilligers dy’t it keatsen draaiende hâlde. En respekt foar al dy keatsers dy’t elke kear opdraven komme wylst se fantefoaren al witte dat se neat winne sille.’’

Het kaatsen heeft Tjisse veel gebracht. ,,Freonskippen, minskekennis. Ik wurd frege foar fan alles en noch wat. It jaan fan clinics, in praatsje hâlde of delkomme by in bernefeestje. As it heal kin doch ik it. Want der binne dingen yn it leven dy’t mear wurdich binne as welke krânse dan ek.’’ 

Mede mogelijk gemaakt door:

Meer informatie over onze sponsor Jansma Drachten? Klik op de advertentie
Meer informatie over onze sponsor Jansma Drachten? Klik op de advertentie
Meer informatie over onze sponsor Buwalda Multiservice? Klik op de advertentie
Meer informatie over onze sponsor Buwalda Multiservice? Klik op de advertentie

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers