contact zoeken wedstrijden

Keats!-online (4) Wigle Sinnema over het jubileumjaar van de KNKB

Tekst: Rynk Bosma
Foto's: Henk Bootsma

Jubileum KNKB: op 18 juni ambitieus plan met ‘heel Fryslân kaatst’
 

Pro Patria

Toen de Nederlandsche Kaatsbond op pinkstermaandag 17 juni 1897 werd opgericht waren de ambities nog landelijk gericht. Op het vaandel dat de kaatsbond in 1898 kreeg van Jan Bogtstra stond een fiere leeuw afgebeeld met de toegevoegde tekst Pro Patria. Voor het vaderland dus, een spiegel van de tijd van toen. Dat geldt in zekere zin ook voor de viering van het 125-jarig jubileum in 2022, zo zegt voorzitter Wigle Sinnema van de KNKB.

Logo Keats!

Met de kracht van het beeld als een van de centrale thema’s als het om een historisch overzicht gaat. Maar het jubileum wil vooral de blik op de toekomst gericht hebben. Sinnema speelt als voorzitter in ‘blessuretijd’ omdat het allemaal wat anders uitpakt met de coronapandemie.
 
Het motto van het jubileum is ‘Laten zien hoe groot de sport is en hoeveel plezier er door een ieder aan wordt beleefd’. Een jubileum dat in het teken van de toekomst staat en dat is natuurlijk merkwaardig omdat jubilea doorgaans in het teken van het verleden staan. Deze keer is het echter de toekomst die centraal staat. Maar ook een jubileum dat in enthousiaste handen is van Johannes Siegersma, Warren van der Veen, Wigle Sinnema en Dirk Kuperus. De harde kern en Van der Veen weten het zeker: ‘Wy meitsje der wat moais fan’. 

Zwarte Cirkel met Bestek Restaurant Logo (3)

,,Rients Gratama sei ea ris ‘Wa wit net wêr’t Penjum leit. Want as jimme net witte wêr’t ik wei kom, dan kinne jimme ek net snappe wêr’t ik hinne wol’. Dat fyn ik ek wol wat op de keatssport slaan.’’ Vooruitkijken dus met respect voor wat er was. De plannen voor het jubileum bevatten globaal vijf lijnen, in ‘keatserstaal’ zou je kunnen zeggen vier perklijnen en een opslaglijn. Met de ‘echte’ jubileumviering in de week voorafgaande aan het pinksterweekend van 3 en 4 juni. Op de dag van de Jong-Nederland op zaterdag 3 juni is er een kaatsvoorstelling en een programma dat inhoudelijk vooral gericht is op de jeugd. 

Hiel Fryslân Keatst

Aan de Keatswike wordt dus niet getornd met als afsluiter de Zachte Bal PC. Daarnaast verschijnt er een ‘jubileumboek’ met 125 foto’s. Een bijzonder project dat elk jaar wil vangen in één, representatieve foto. ,,Wy leve yn in tiid fan bylden. Bylden of plaatsjes binne yn dizze tiid faak wichtiger as tekst.’’ Het Keatsmuseum levert de foto’s, uiteraard meerdere foto’s per jaar zodat er een keus gemaakt kan worden. En die keus zal worden gemaakt door een nog te vormen jury.
 
Een derde lijn is het opzetten van een muurkaatscompetitie met een ‘Muurkaatsdag’ in de Trije als officieel startpunt.
 
Zaterdag 18 juni is de dag dat ‘Heel Friesland kaatst’, een ambitieus plan om zo veel mogelijk liefhebbers op deze dag op het kaatsveld te krijgen.  Met uitzondering dus van de heren en dames hoofdklassers die dan in Balk hun partij hebben. De titel ‘Hiel Fryslân Keatst’ is een enthousiaste oproep om zo veel mogelijk mensen naar het kaatsveld te lokken en daar worden uiteraard ook de ‘buitengebieden’ mee bedoeld. Na deze speciale en bijzondere dag komt er een nog een prachtige echte finale en is aan het einde van de dag bekend wie de historieboeken ingaat als winnaar van de 125-jarige jubileumpartij van de KNKB.

DSC_1164

Het laatste punt is wellicht de belangrijkste van de vijf lijnen omdat deze een structureel karakter heeft. De KNKB haalt een deel uit de Algemene Reserves om dat in een op te richten Jeugdfonds te zetten en te beheren binnen de KNKB organisatie. Het Jeugdfonds moet het jeugdkaatsen stimuleren en het is een fonds dat naast de KNKB een eigen leven leidt. ,,In bytsje los fan de KNKB, sadat der flugger skeakele wurde kin. It hat mear mooglikheden, je soenen dan ek tinke kinne om op oare wize it jeugdkeatsen te stypjen, tink bygelyks in ‘nalatenschap’.
 
In verband met die jeugd zoekt de KNKB ook een ‘vlogger’, iemand die via de sociale media de jeugd beter kan bereiken dan via de traditionele kanalen. ,,Der komt noch in oprop om je as ‘vlogger’ oan te melden. Wy hoopje sa de sociale media nog mear by de keatssport te belûken.’’
 
Vijf min of meer verrassende lijnen dus die in meerdere opzichten afwijken van wat tot nog toe gebruikelijk was. Sinnema: ,,Wy fine it gepast om in bytsje ôf te wiken fan it tradisjonele.’’ Een jubileum dus waarbij de toekomst centraal staat zonder dat het verleden wordt overgeslagen.

Mede mogelijk gemaakt door:

klik op de advertentie voor de webshop
klik op de advertentie voor de webshop
klik op de advertentie voor meer informatie
klik op de advertentie voor meer informatie

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers