contact zoeken wedstrijden

Rinze Hof 1953-2021

Ruim twee decennia lang leidde Rinze Hof als scheidsrechter kaatswedstrijden op het hoogste niveau. Op 21 augustus 2021 kwam er na een ernstige ziekte een einde aan zijn leven dat begon op 29 juli 1953. Op de ‘fiifde woansdei fan july’ zo zou je kunnen zeggen.  Rinze Hof was een rustige evenwichtige man en bijna in alles het tegenovergestelde van de man waar hij naar vernoemd was.

Tekst: Rynk Bosma

Afscheid Rinze Hof op PC van 2003
Afscheid Rinze Hof op PC van 2003

Zijn pake was schipper Rinse Berends Hof ‘fan ‘e Gaastmar’ en hij is prachtig vereeuwigd door schrijver Hylke Speerstra in een al even mooi verhaal. Pake Rinse was een opvliegende man die volgens Speerstra niet schroomde zijn woorden in een conflict fysiek kracht bij te zetten.
 
Als binnenvaartschipper was pake Rinse minder honkvast dan de latere kaatsscheidsrechter Rinze Hof. Zijn beroep bracht Rinse Berends af en toe ook in Engeland met een lading paling als handel. Pakesizzer Rinze Hof ging na zijn schooltijd naar het Franeker bedrijf Steinfort Glas en is daar zijn gehele werkzame leven gebleven. 

De zoon van Jan Hof en Tryntsje Speelman groeide als kind op in buurtschap ‘Weakens’ ten zuiden van Winsum. ‘In prachtige tiid’, zo herinnert de oudere broer Herre Hof zich. Want heit Jan was boerenarbeider en dat betekende in die tijd slechts een keer in de vier weken een vrij weekend. Mem wist echtgenoot Jan te overreden om ander werk te zoeken en zo vestigde het gezin Hof zich in Franeker.
 
Rinze Hof was opslager en volgens Herre Hof (1949): ,,Hy hie wol wat talint en hy hie ek wol in bytsje gong yn de ballen. Mar hy hie der gjin doel oer wêr’t hy de ballen brocht.’’ Het meest glorieuze moment op het gebied van kaatsen was de winst bij het bedrijfskaatsen toen de drie broers Rinze, Ype en Herre de prijs wonnen voor Steinfort Glas. Herre: ,,Ik leau dat wy doe ek noch Tunno (Schurer) der ôfkeatst ha.’’
 
Ook was er met een elfde prijs op de Bond een succesje in de kleuren van Jan Bogtstra. Met de maten Keimpe Wierstra en Johannes van der Ploeg. Voor het overige bivakkeerde Rinze geregeld op de lijsten van de tweede klas. Zo kaatste hij onder andere nog enkele keren in de vrije formatie met Anske de Boer en Jan Vlietstra. Het vervolg van dit bescheiden kaatsleven was een cursus in Leeuwarden om scheidsrechter te worden bij zijn zo geliefde sport.

Bondswedstrijd schooljongens in 1986: links Rinse Hof en rechts Rintje Rekker
Bondswedstrijd schooljongens in 1986: links Rinse Hof en rechts Rintje Rekker

PC van 2000: de ‘Hofhouding’ in handen van Herre en Rinze Hof

,,Hy wie earder skiedsrjochter as my, Rinze waard rûn 1980 frege troch Durk Houtsma as ik my net fersin om skiedsrjochter te wurden.’’ Ook de PC wist de kwaliteiten van Rinze als scheidsrechter wel te vinden. PC-lid Bart Schurer vroeg Hof om hoofdkeurmeester op de PC te worden en dat deed Hof zeventien jaar. 

​Voor Herre Hof was de PC van 2000 een mooie herinnering, toenmalig PC-voorzitter Jan van der Meij sprak toen zijn waardering uit door te zeggen dat de ‘Hofhouding’ in handen was van Herre en Rinze Hof. Herre Hof als hoofdscheidsrechter en Rinze Hof als hoofdkeurmeester. Die ‘Hofhouding’ was volgens Herre ook in handen op de jubileum PC van 2003 en tien jaar eerder in 1993 toen de PC 140 jaar bestond.

De scheidsrechters op een rij op de Bond van 1992: V.l.n.r.: Albert Knol (Blaricum), Tamme van der Berg (Hallum), Rinse Hof (Ried), Gurbe Dijkstra (Ried), Herre Hof (Franeker), Gerard Groothoff (Beetgumermolen) en Rienk de Groot (Leeuwarden). Links staat verslaggever Cornelis (Cees) Roersma (Franeker).
De scheidsrechters op een rij op de Bond van 1992: V.l.n.r.: Albert Knol (Blaricum), Tamme van der Berg (Hallum), Rinse Hof (Ried), Gurbe Dijkstra (Ried), Herre Hof (Franeker), Gerard Groothoff (Beetgumermolen) en Rienk de Groot (Leeuwarden). Links staat verslaggever Cornelis (Cees) Roersma (Franeker).
Leendert van Wieren, Rinse Hof en Lieuwe Brandsma aanvaarden in danks als scheidsrechters de attentie. Op het zo fraaie oude kaatsveld in Sint Jacobiparochie in 2000
Leendert van Wieren, Rinse Hof en Lieuwe Brandsma aanvaarden in danks als scheidsrechters de attentie. Op het zo fraaie oude kaatsveld in Sint Jacobiparochie in 2000

Rondom 2003 stopte de in Ried wonende Rinze Hof als scheidsrechter en als hoofdkeurmeester op de PC. ,,Neffens syn gefoel sieten se him doe wat te folle op de hûd. Dan wie it wolris wat te folle fan ‘Rinze kinst dit of dat ek regelje?’ En dêr hie hy syn nocht fan.’’
 
Toen Rinze door zijn ziekte in Nieuw Mellens in Leeuwarden terecht kwam, nam Herre af en toe als afleiding kaatsboeken voor hem mee. Een vermoedelijk ontoereikende pleister in het besef dat herstel onbereikbaar was. Misschien nog even herinneringen ophalen aan de PC van 2000 toen Herre de heren onder zijn beheer had als hoofdscheidsrechter en Rinze de dames. Misschien nog even denken aan de tijd dat de ‘Hofhouding’ compleet was.

Hoewel aan de late kant, toch nog even op deze plek herinneringen ophalen over Rinze Hof als vrijwilliger die ruim twee decennia lang zijn vrije tijd als scheidsrechter in dienst stelde van het kaatsplezier van anderen. Dan verdien je een woord van dank, dan is het passend om deze rustige, evenwichtige vrijwilliger een moment te gedenken. Dankbaar een buiging maken voor de man die de ‘keatsbal’ in de rouwadvertentie meenam naar het eeuwige leven elders. 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers